Fem un còmic

Aquesta és una activitat on la tecnologia està ben lligada amb l’activitat. La competència digital esdevé una eina per a treballar altres continguts com l’expressió escrita, tipologies de texts, etc.

Nom: Fem un Còmic
Enllaç: http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2009/playcomic/index_es.html
Nivell o cicle: CI/CM/CS Durada activitat: 1 o més sessions. Curs: 2016-17 Mestre/a: Pol riera
Breu descripció:

Els alumnes utilitzaran aquesta eina per elaborar un còmic.

Objectius: Criteris d’avaluació
  • Utilització de les TAC per treballar competències lingüístiques.
  • Reforçar l’estructura narrativa
  • Motivar a l’alumnat amb l’exposició del producte elaborat.
  • L’alumne segueix les estructures bàsiques de la narració.
  • L’alumne és capaç de dissenyar i elaborar el seu propi còmic.
  • l’alumne és capaç de justificar les seves decisions.

Els beneficis d’aquesta activitat es poden resumir dient que els alumnes aprenen de forma lúdica. Treballen continguts curriculars de forma divertida i motivadora. la tecnologia facilita la motivació dels alumnes.

Els possibles punts dèbils de l’activitat, és que la creativitat queda delimitada a les opcions (no poques) que ofereix l’aplicació de creació de còmics. També és una activitat complicada de fer un seguiment per part del mestre que sovint es veu solucionant dubtes informàtics sense poder fer una observació avaluativa.