ES4 Col·legi Sagrat Cor – Tarragona 2017

Experiència ES4

Dades del centre i professorat

 • Col·legi Sagrat Cor de Tarragona
 • Professorat de l’ESO (Consens del treball de l’esquema i el resum amb referents d’aula i rúbriques d’avaluació de 1r a 4t de l’ESO.)
 • Jaume Fereras Ferrando
 • e3003549@xtec.cat

Títol de l’experiència

 • La lectura i l’escriptura del text expositiu, el resum i l’esquema a l’ESO
 • Centre ILEC. Planificació del treball de lectura i escriptura del text expositiu a totes les matèries de 1r de l’ESO a 4t, d’acord amb el patró lingüístic i temàtic propi de cada disciplina.

 

Objectius:

 • Conèixer l’estructura interna del text expositiu propi de cada disciplina de coneixement per facilitar a l’alumnat l’adquisició de coneixements en les matèries.
 • Aprofundir en la comprensió lectora millorant la comprensió crítica del text.
 • Donar estratègies als alumnes per adquirir nous coneixements mitjançant la pràctica del resum i de l’esquema.
 • Facilitar eines i estratègies d’escriptura a l’alumnat en un gènere textual propi de la vida acadèmica: el text expositiu.

Continguts:

 • Anàlisi de l’organització de la informació en el text expositiu propi de cada matèria (patró lingüístic i patró temàtic).
 • Producció del text expositiu a partir de la base d’orientació derivada de l’anàlisi del text.
 • Base d’orientació per produir un bon resum
 • Base d’orientació per produir un bon esquema
 • L’avaluació mitjançant les rúbriques

 

Descripció

 • El professorat de secundària ha analitzat els textos expositius propis de les seves matèries i n’ha establert l’estructura interna predominant. A continuació s’han elaborat textos model per a l’anàlisi i el modelatge a l’aula de l’organització interna de la informació. Després del modelatge per part del docent, s’ha demanat als alumnes que apliquessin els coneixements apresos a l’anàlisi d’un altre text propi de la matèria. Una vegada s’ha analitzat un segon text, s’ha demanat als alumnes que en produïssin d’acord amb les models analitzats.
 • També s’ha consensuat per matèries i per nivells una base d’orientació per elaborar el resum, i l’esquema i una rúbrica per avaluar el resultat. La rúbrica es facilita abans d’iniciar l’activitat per tal que l’alumne conegui els ítems que se li avaluaran.
 • Competència bàsiques que treballa de manera prioritària
 • Competència comunicativa, lingüística: competència lectora i competència escrita.

Observacions:

 • Aquest treball s’ha realitzat conjuntament entre tot el professorat de l’ESO durant el segon any de la formació ILEC. Els resultats dels materials elaborats i de la sistematització són producte d’acords i de consens entre tot el professorat.
 • Tots els acords presos i planificats s’han aplicat a l’aula i es disposa d’evidències de l’aplicació.