Aquí farem una activitat extraaula

Nom de l’activitat 

P O E M E S    DE    P Ò S T E R S    DE    P O E M E S

Exemples de glogster

Glogster1

GLOGSTER2

Autoria, nivell, matèria, pàgina web
CATALUNYA
GIRONÈS
VILA DE SALT
IES VALLVERA
BATXILLERAT
2n CURS
LLENGUA CATALANA I LITERATURA
POESIA 2014

Àrea/Matèria/Nivell   

Llengua Catalana i Literatura / 2n Batxillerat

Descripció de l’activitat

Crear un glogster que contingui, si més no, una aplicació digital. Cal introduir el poema a tractar. El text ha de tenir informació biogràfica i literària. Possibles aplicacions que podeu encabir al glogster són: Audioboo (text recitat). YouTube (vídeo). Slideshare (presentació).

Audioboo: eina per fer enregistraments sonors. Exemple: listen to ‘Brody, the author and the reader’ on audioBoom

Slideshare: eina per fer presentacions. Exemple: Bartomeu Rosselló Porcel 

 

YouTube: eina per fer vídeos amb text recitat o escrit. Exemple: Súnion, t’evocaré de lluny

Organització de l’alumnat

Individual o per grups. Si l’activitat es fa en grup, cal construir tants glogsters com membres l’integrin; tot i que només caldrà obrir un blog on embedir-los. El blog podeu obrir-lo on vulgueu; un lloc pot ser Blogscat.

Recursos necessaris per dur-la a terme Internet (Glogster, Blogscat, Google, enciclopèdies en línia, AELC, UOC, TDX, Youtube, Slideshare).

Glogster

Eina per fer pòsters multimèdia que inclouen text, imatge i vídeo. Els pòsters es poden embedir al blog.

Google
Eina per fer recerques sobre autors, moviments literaris, conceptes.

Enciclopèdies generals en línia
Catalana
Italiana
Anglesa
Francesa

AELC Eina per obtenir informació d’autores i autors en llengua catalana i de la seva obra.

UOC Eina per obtenir informació d’autores i autors en llengua catalana i de la seva obra.

TDX (54.361 tesis consultables) Eina per obtenir informació d’autores i autors.

Criteris d’avaluació El glogster serà avaluat atenent aquests cinc criteris. 0, 1, 2 són les puntuacions que s’adjudiquen. La puntuació màxima és de 10 punts.

Qualitat de la informació
0 Informació pobra, incompleta o mal elaborada. Repeteix literalment informació de llibres o webs.
1 La informació és correcta i suficient. S’ha elaborat a partir de fonts no citades.
2 La informació té molta qualitat: original, ben documentada. A partir de fonts citades o enllaçades.

Presència d’enllaços
0 No hi ha cap enllaç extern, tot i que fóra necessari.
1 Hi ha algun enllaç que no aporta informació rellevant.
2 Hi ha enllaços que aporten informació complementària del contingut del glogster.

Correcció del text
0 Presenta moltes errades de tota mena. Té una mala redacció (adeq. A, coher. C, cohes. CS).
1 Hi ha una errada ortogràfica, morfològica, sintàctica o lèxica. Se’n podria millorar la redacció (A. C. CS.).
2 No hi ha cap errada. La redacció és àgil i atractiva.

Varietat de recursos
0 Dels cinc recursos possibles (text, imatge, presentació, àudio, vídeo) només n’ha utilitzat dos o tres.
1 Hi ha quatre recursos diferents (text, imatge, presentació, àudio, vídeo).
2 Hi ha cinc recursos diferents (text, imatge, presentació, àudio, vídeo), elaborats per al glogster.

Drets d’autor
0 No s’hi citen les fonts d’informació.
1 S’hi citen les fonts (enllaços), però no hi ha indicació de les llicències d’ús.
2 S’hi citen les fonts d’informació i les llicències d’ús, específicament.

Dimensions / competències digitals

Instruments i aplicacions / Seleccionar, configurar i programar dispositius. Usar l’edició de textos, d’imatge fixa, so i vídeo.

Tractament de la informació i organització dels entorns digitals de treball / Cercar, contrastar, seleccionar i tractar la informació digital adient per al treball a realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals, a fi de construir un nou coneixement personal. Organitzar i usar un entorn personal de treball i aprenentatge amb eines digitals.

Comunicació interpersonal i col·laboració / Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals per compartir informació. Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu.

Ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital / Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat, i d’identitat digital.


En haver fet el glogster heu d’inserir l’adreça on visualitzar-lo com un comentari al poema tractat de la pàgina 1 Inici de campanes, flors i violes.

Que tingueu bona feina!

Aquí començ tot

Bon dia i bona hora,

aquest és un blog de treball sobre poesia catalana de l’inici dels temps als moments d’ara.

Sobre el terme blog mireu: http://dlc.iec.cat/results.asp?txtEntrada=blog&operEntrada=0

El protagonisme del blog deriva dels comentaris generats pels poemes presentats i no pas, és clar que no, dels dits poemes que són considerats i coneguts com a clàssics i, doncs, llocs comuns de l’estudi i la reflexió de la poesia catalana. La gran informació acumulada sobre aquests fragments del pensament humà fan innecessària qualsevol aportació que no sigui subjectiva; els valors objectius ja han estat suficientment considerats.

Tothom que hi fa una aportació té dues fonts, que ha d’indicar a bastament:

-l’hipertext, ço és el conjunt d’enciclopèdies, estudis diversos i articles de divulgació o científics sobre l’autora, el poema, l’obra, el moviment literari, l’etapa cultural (sempre amb l’enllaç que transporti a la font original)

-i la seva reflexió, la pròpia, generada de la lectura i de la consulta d’estudis i treballs abans esmentats, i d’alguna experiència personal a què lligar el contingut del poema.

Mercès per l’atenció i a feina.