Què és el PDC?

 

Fa cursos que tenim organitzada l’escola seguint una línia inclusiva. Hem anat seguint Programes de transició a la vida adulta i tallers funcionals. Però aquestes mesures resulten insuficients per alumnes a qui el sistema educatiu no els ofereix una resposta prou clara en la etapa post –obligatòria.

Ens proposem donar resposta als alumnes que acaben l’escolaritat obligatòria i poden cursar una escolaritat post -obligatòria tot seguint els criteris i finalitats de l’etapa de transició a la vida adulta (TVA). Tot promovent d’aquesta manera les competències personals, socials i professionals que permetin als alumnes una adequada inserció en el món laboral i una vida personal i social tan independent com sigui possible.

El PDC el formen alumnes compresos entre16 – 21 anys que han acabat l’escolaritat obligatòria (amb adaptació curricular en l’àmbit ordinari, USEE, …). Des de l’escola es pretén donar-los una formació professionalitzadora que els capaciti per a la seva inclusió en el món social i laboral.

A la vida adulta un dels entorns o sistemes que permeten l’autonomia personal i promou la independència és el context laboral. Per això, considerem necessari desenvolupar l’ocupabilitat de l’alumne, entesa com les possibilitats d’accedir a un lloc de treball ordinari i poder-lo mantenir.

L’ocupabilitat dels nostres alumnes la podria configurar:


— L’assoliment de competències tècnic – professionals.

L’assoliment de competències bàsiques i transversals aplicables a qualsevol lloc de treball que permetessin en un futur desenvolupar el seu rol com a treballador i persona adulta.
— Les relacions de l’escola amb l’entorn laboral i la incidència de les relacions dels entorns complementaris (com la família i les entitats assistencials de suport).

Un mitjà per facilitar l’assoliment d’aquests aspectes és la incorporació de les pràctiques en empreses de les diferents poblacions on viuen els alumnes. Aquestes pràctiques poden suposar un gran impuls tant pel que fa a la seva motivació com a la seva realització com a persones adaptades socialment i professional.

 

icona pdc

Publicat dins de General | 2 comentaris