ACTIVITAT MODUL 4: Projecte

Opció 1

Es planteja un projecte d’uns tres mesos de durada en una assignatura concreta. Es divideix la classe en grups (3 o 4 persones) i cada grup crearà el seu propi blog. Per començar, un cop tots els blogs creats, es recomana que a la barra lateral de tots els blogs hi hagi els enllaços a tots els altres blogs de la classe, de manera que estiguin tots interenllaçats.

Dins de l’assignatura de ciències per al món contemporani de 1r de batxillerat, es desenvoluparà la unitat 3 sobre “Salut, Malaltia i Medicina”, cada grup s’encarregarà d’anar desenvolupant una malaltia , tractant tots els aspectes possibles: tipus de malaltia, simptomes, diagnositic, tractament,….

Per desenvolupar dels diferents parts del tema els alumnes hauran de buscar informació, vídeos, notícies, imatges, anar-la estructurant i organitzant, de manera que passats els tres mesos, cada blog sigui un recull important d’informació rellevant la malatia triada i serveixi als altres alumnes.

Durant els tres mesos que duri l’activitat, cal que alhora, els alumnes també vagi llegint i comentant el que es va publicant en els altres blogs.

Els alumnes a més de preparar i esstudiar els continguts del tema que els ha de servir per l’examen que es realitzarà un cop finalitzat el trimestre també treballaran en la seva l’alfabetització digital, la cerca d’informació per internet i l’ús de recursos multimèdia són temes transversals que s’aniran treballant i explicant.

UNITAT – 3 : SALUT, MALALTIA I MEDICINA

CONTINGUTS

LES MALALTIES

Malalties infeccioses i el sistema immunitari.

Malalties metabòliques

Malalties genètiques

Malalties autoimmunes.

Malalties neoplàstiques.

Malalties mentals

MEDICINA:

Acte mèdic.

Diagnosi.

Terapèutica.

Farmacologia.

Prevenció

OBJECTIUS

Descriure les característiques de les malalties infeccioses i la seva relació amb els antibiòtics i aprofundir en la SIDA com a exemple de malaltia infecciosa.

Descriure les característiques de les malalties no infeccioses. Conèixer un exemple: el càncer.

Conèixer les característiques d’altres malalties: psíquiques, neurodegeneratives i del sistema immune. Identificar les malalties més freqüents de cada tipus.

Valorar els mètodes de diagnòstic i de tractament de les malalties.

ACTIVITAT

Treball en grup (màxim 4 alumnes). Elaboració d’un blog sobre una malaltia

 • Tipus de malaltia.

 • Símptomes.

 • Diagnòstic.

 • Tractament.

 • Prevenció

COMPETÈNCIES

Competència comunicativa.
Competència en gestió i tractament de la informació.
Competència digital.
Competència en recerca.
Competència personal i interpersonal.
Competència en el coneixement i interacció amb el món.
Competència en la dimensió social i cívica de la ciència i la tecnologia.
Competència en gestió i tractament de la informació.

TEMPORITZACIÓ

UN TRIMESTRE

Aquesta assignatura es desenvolupa en dues hores setmanals i s’intentarà en funció de la disponibilitat de l’aula d’informàtica de realitzar-hi una de les sessions setmanals per tal que tothom pugui quedar per treballar i comentar els blogs i puguin resoldre els dubtes amb el professor.

La resta de hores que necessitin per desenvolupar el blog hauran de ser fora del horari lectiu.

Les sessions a l’aula d’informàtica:

1ª sessió: el professor presentarà el projecte dins del marc del blog de l’assignatura (el trobarem enllaçat al curs de moodle de l’assignatura). Aquest blog tindrà una pàgina on s’explica quin és el projecte, quins objectius té, quines parts s’han de desenvolupar, quins recursos d’ajuda disposen i com i quan i que s’avaluarà. I també s’enllaçaran els blogs dels alumnes a mesura que es vagin creant.

També en aquesta primera sessió s’organitzaran els grups i triaran la malaltia.

També se’ls donarà idees de com completar la informació que se’ls demana que només han de fer recerca per internet i de com han de seleccionar la informació.

2ªsessió: els alumnes s’hauran repartit la feina i se’ls donarà quatre nocions bàsiques de com crear articles i com inserir videos, links, imatges, audios,…

3ª sessió: el professor explicarà que a més de treballar en el blog de grup també han d’anar visitant els dels companys i animar en la tasca als companys, fer suggeriments, o preguntar dubtes sobre la informació que ja es pugui llegir…

Altres sessions: molt més espaiades i per treballar els dubtes i fer comentaris.

Ultima sessió: Avaluació i presentació dels blogs i autoavalació del projecte

RECURSOS

Aula d’informàtica amb conexió a internet, també amb ordinador per al professor conectat al canó projector per presentar el projecte als alumnes.

Material que inserta en la pàgina del blog sobre aquest projecte, power point sobre els continguts genèrics de la unitat 3, glossari, adreces d’interès,…

AVALUACIÓ

Els continguts de la unitat 3 s’avaluaran en un qüestionari d’opció múltiple disponible en el moodle de l’ assignatura i que es realitzarà individualment l’última sessió del trimestre. En aquest qüestionari s’inclouran els continguts genèrics del tema i els de les malalties que han treballat els alumnes en els seus blogs. (50%)
També s’avaluaran els blogs:
– Estructura del blog, com s’ha organitzat la informació.
– Qualitat de la informació
– Expressió i ortografia de la informació
– Fonts utilitzadades: aquestes han de ser diverses i contrastades.
– Fonts i recursos d’actualitat
– Recursos media utilitzats: videos, imatges, esquemes,…
– Recursos originals: entrevistes a pacients, a metges, a infermeres, enquestes a coneguts, (fonts d’informació més personals).
(30%)
– La participació en els comentaris: correcta, interessada, fent crítica constructiva i oferint suggeriments.
– El fer cas dels comentaris rebuts en el seu blog, agraïnt comentaris i solucionant dubtes als companys
(20%)


CMC

Ciències per al món Contemporani de 1r de batxillerat

terra-lluna1

OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA:

 • Donar accés a una cultura científica a l’alumnat de primer de batxillerat per a que aquest pugui comprendre la importància de la Ciència i la Tecnologia:
  • en l’evolució, adaptació i supervivència de la nostra espècie,

  • en l’evolució del coneixement de la natura que ens envolta.

  • en els riscos i impactes derivats de la seva utilització,

  • i les solucions donades a aquestes.

  • en la influència que té en la nostra manera de viure,

  • en la influència que tindrà en el nostre futur.

 • Analitzar i comprendre les notícies i les recerques actuals de ciència i tecnologia i tinguin els continguts bàsics per comprendre aquestes noticies i puguin expressar una opinió crítica i argumentada d’aquestes.
 • Desenvolupar les competències de recerca i indagació i digital que hauran d’aplicar en el futur immediat del treball de recerca del batxillerat.

ACTIVITAT modul3

Introducció:

Introducció al laboratori de Ciències, va destinat al alumnes de 4t ESO que cursen l’optativa de Fisica i Química. Dins de les unitats de Química, el treball de laboratori té un paper fonamental. I abans de realitzar experiments concrets s’ha de conèixer el funcionament, material i forma de treballar amb seguretat al laboratori.

Es plantegen dues activitats per introduir el laboratori als alumnes.


Objectius:

 1. Conèixer els espais del laboratori: taula de treball, campana extractora, armari d’utilllatge de laboratori, armari de reactius, endolls, sistemes per escalfar, espais per netejar i assecar els material, dipòsits de recollida de residus,…

 2. Conèixer nom i utilitat del material de laboratori

 3. Conèixer els pictogrames de segureta, identificar riscos i prevencions

 4. Conèixer les normes de seguretat


  Recursos:

Els alumnes disposaran d’ordinador, amb conèxió a internet, en funció de la disponibilitat es posaran com a màxim per parelles.

Els ordinadors han de tenir instal·lat els programes Flash i Java per poder veure el laboratori virtual de l’edu 365 i realitzar les activitats :

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/index.htm


Temporalització:

Dues sessions de classe.

1ª sessió – activitat 1 : explorar la informació que trobaran al laboratori virtual de l’edu 365 i realitzar les activitats jClic que trobaran al mateix enllaç

En acabar han de fer un comentari al bloc on han d’indicar quines activitats els han resultat més dificils i perquè.. També han d’indicar la puntuació obtinguda en els jClic.

2ª sessió – activitat 2: Confeccionar fitxes sobre l’utilillatge, pictogrames i aparells de mesura a partir d’una plantilla que els facilitarà el professor. Tota la informació que els ajudarà a completar les plantilles la trobaran a internet i a l’enllaç del laboratori virtual de l’edu 365.

Aquestes plantilles les hauran de penjar el seu bloc-alumne, aquest bloc ens substituïrà la llibreta i l’informe de laboratori.


Avaluació :

 • Fitxes: 60%

 • Presentació escrita i ortografia: 30%

 • Comentaris : 10%

Hola, món.

Benvinguts!! des d’aquest bloc ens aproximarem a les ciències, està destinat als alumnes d’ESO i Batxillerat. Hi trobarem continguts, laboratori, curiositats i actualitat sobre les ciències.panoramix-1