TIC i LOE

homb0104.gif

Les TIC a primària (LOE) Entre els objectius d’aquesta etapa ressalta el següent: 

“Iniciar-se en la utilització, per l’aprenentatge, de les tecnologies de la informació i la comunicació, desenvolupant un esperít crític davant els missatges que es reben i s’elaboren”. Jiménez remarca que es puja un esglaó: la nova eina s’utilitzarà com a mitjà per a generar aprenentatge. Les TIC són un mitjà d’elaboració de missatges i, per tant, de continguts i l’alumne ha de participar en aquest procés creatiu. 

En totes les comunitats autònomes s’han establert plans de formació permanent que han permès, al professotat interessat participar en plans de formació, adquirint una formació suficient per a poder utilizar les TIC de forma habitual en les tasques docents. 

La LOE otorga la responsabilitat a les administracions educatives de “garantitzar” la dotació de recursos en els centres públics. 

El recolzament de les administracions educatives al foment de l’ús de les NT s’emmarca dins el Programa Ingenio 2010 per a la investigación i innovació. Dins d’aquest pla marc s’inclou l’actuació estratégica denominada Plan Avanza, un pla quinquenal (2006-10) dirigit a la introducció de les TIC a llars connectades (ciutats digitals), DNI electrònic, portals d’internet municipals, e-sanitat, modernització de les administracions, etc. 

Any 2010 o la implantació total de
la LOE

L’objectiu és que pel 2010 la implantació total de
la LOE, tots els centres disposin d’accés de banda ampla, al menys en la meitat de l’horari lectiu s’usin les TIC, el 75 % del professorat disposi de formació tecnológica i metodològica, la totalitat del currículum oficial no universitari es basi en continguts digitals, el 70 % de l’alumnat amb necessitats educatives especials tingui accés a equipament TIC adaptat, i el 50% de les famílies pugui comunicar-se amb el centre al que assisteixen els seus fills.