La literatura infantil

La literatura infantil és aquell conjunt d’obres digirides específicament per a nens. S’acostuma a dividir en literatura infantil pròpiament dita i literatura juvenil.

El terme literatura infantil neix com a oposició a literatura adulta a finals de l’Edat Moderna però malgrat tot, hui en dia és un terme difícil de definir per diversos motius:

 • Algunes obres considerades infantils van ser escrites per al públic adult en el seu origen
 • Molts contes infantils provenen del folklore popular però no van ser pensats per a nens
 • Es considera la literatura infantil com a “menor” en certa mesura
 • Els nens poden llegir literatura adulta o adaptacions de la mateixa

Les característiques de la literatura infantil

Potser l’objecció més recurrent per parlar de literatua infantil és l’absència de trets específics, ja que la majoria de característiques que s’hi associen poden aparèixer a diversos gèneres per a adults o tenir exemples contraris dins la pròpia literatura infantil. Alguns de les característiques més esmentades són:

 • La literatura infantil és més senzilla: què vol dir senzill en literatura? Hi ha llibres amb trames força complexes i móns alternatius sencers i també hi ha best sellers adults amb poc lèxic i una sola trama
 • Els protagoniostes són nens o animals: molts llibres per a nens tenen altres protagonistes. Les històries d’infància o la faula són destinades als adults
 • És fàcil identificar-se amb la història narrada: com passa a la majoria de llibres
 • Té una funció didàctica o moral: hi ha llibres amb missatges gens moralitzadors i molts assajos adults tenen aquesta funció
 • Són obres més curtes: els contes i microrrelats també són breus
 • Solen estar il·lustrats: el còmic i derivats poden ser adults
 • Tenen menys nivell: molts crítics encara creuen que la literatura infantil és menor, com passa amb molta literatura de gènere