Mini projecte – GEODINÀMICA INTERNA

Nivell eduactiu: Primer de batxillerat
El tema a treballar és la GEODINÀMICA INTERNA i inclourà els següents continguts:

taula de continguts

Recursos:
La matèria Ciències de la Terra de 1r de Batxillerat es du a terme al laboratori de Geologia que disposa de 8 ordinadors amb connexió a internet. L’aula també disposa d’un canó i una pantalla.
Els alumnes no disposen de llibre de text, sinó que l’assignatura es segueix a parir d’un bloc d’aula on el professor hi penja els exercicis, noticies d’interès i els alumnes poden trobar-hi enllaços a apunts de cada unitat.

Tasques:

La feina al de cada unitat haurà de consistir com a mínim en dues notícies relacionades amb els continguts de la unitat acompanyades de fotografies, un article introductori a la unitat, un article resum amb una presentació powerpoint i dos articles d’ampliació de conceptes tractats. Hi hauran d’incloure com a mínim un vídeo.

Temporalització:

El projecte té una durada de 3 mesos que corresponen a 48 hores de classe, ja que la matèria Ciències de la Terra i del Medi Ambient compta amb 4 hores de classe setmanals. Cada setmana, es faran 3 hores de classe on es duran a terme explicacions i activitats. El projecte comptarà , doncs, amb una hora setmanal on els alumnes hauran de desenvolupar el tema que els pertoqui.

El projecte serà treballat a classe durant 12 hores. Tot i que cada grup desenvoluparà només una de les unitats i , per tant , treballarà el seu bloc durant 4 hores de classe.

A continuació es detallen les activitats que els alumnes hauran de realitzar durant les 4 sessions destinades a la confecció el seu propi bloc, entenent-se que les sessions següents es seguirà la mateixa metodologia amb els altres grups.

Sessió 1:

Confecció d’un bloc amb wordpress en grups de 4 alumnes amb l’ajut d’un power point (tindrem en compte el número d’alumnes, que normalment no supera les 12 persones i el nombre d’ordinadors disponibles a l’aula).

Repartiment de les unitats que treballarà cada grup.

Sessió 2:

El grup 1 que s’encarrega de la unitat 1 començarà a buscar i elaborar la informació relacionada amb el que s’hagi treballat a classe. Penjaran el seu primer article i tindran feina per a casa: continuar cercant informació i publicant els articles que creguin convenients per desenvolupar els temes tractats a classe.

Els altres 2 grups buscaran pàgines webs amb informació relacionada amb els continguts i començarà a penjar els enllaços al seu bloc per tal de compartir-los amb els altres grups. També podran buscar notícies per pujar-les al bloc de classe.

Sessió 3:

El grup 1 continuarà treballant la unitat 1:

Els altres dos grups llegiran i comentaran els articles que hagin publicat els seus companys. Buscaran vídeos, informació i fotografies per a completar-lo.

Sessió 4:

Última sessió corresponent al treball del grup 1: Acabaran de pujar els articles corresponents a la unitat 1.

Els altres dos grups llegiran i comentaran els articles que hagin publicat els seus companys. Buscaran vídeos, informació i fotografies per a completar-lo.

Al final de la classe els alumnes s’autoavaluaran i avaluaran la feina dels seus companys.

Organització dins el bloc

Com que els alumnes hauran creat el seu propi bloc se’ls demanarà que organitzin la informació en categories. Tenint en compte la feina mínima que se’ls demana podrien treballar amb les etiquetes, introducció, notícies, ampliació i resum final, però ells en poden escollir d’altres.

També se’ls demanarà que permetin que els seus companys de classe facin comentaris, ja que aquests els poden donar idees, fer veure errors, etc…

Avaluació

A la sessió 4 de cada grup els alumnes s’hauran d’autoavaluar i els seus companys també els avaluaran.

Com s’avaluaran?

Els alumnes hauran de contestar un qüestionari sobre el propi bloc i sobre els que han fet els companys. Hi haurà 10 ítems que valoraran de l’1 al 5 en cada article. Els ítems poden ser: Explicació clara i ordenada, puntualitat a l’hora de pujar els articles, interès de l’article o notícia, valoració dels elements gràfics, tria dels temes tractats.

Els autors del bloc també hauran de valorar la participació dels companys mitjançant els comentaris i avaluaran cada alumne en funció dels comentaris que hagin aportat.

La nota del projecte es calcularà de la següent manera:

 • Autoavaluació: 30%
 • Avaluació dels companys: 30%
 • Comentaris individuals (que valoren els companys): 10%
 • Avaluació del professor: 30%


Activitat 2: Experimenta amb l’efecte hivernacle


Introducció:

L’activitat es tracta de comparar la variació de temperatura que es produeix entre un ambient hivernacle i un ambient airejat. Per parelles, els alumnes hauran de confeccionar amb una capsa de plàstic transparent un petit hivernacle per poder situar-hi una planta i mesurar la temperatura dins i fora d’aquest cada dos minuts durant 20 minuts a l’ombra del test. També observaran la diferència de resposta de la planta situada a l’interior i la que romandrà a l’exterior.

Un cop desenvolupada l’activitat, els alumnes consultaran algunes pàgines web i visionaran un vídeo sobre l’efecte hivernacle. Al bloc hi trobaran un qüestionari que els servirà com a guia per a fer el seu article sobre l’activitat. L’article final haurà de contenir fotografies del prodediment, dues gràfiques de la variació de les temperatures dins i fora de la capsa i les conclusions.

Objectius:

 • Reproduir l’atmosfera terrestre en un recipient de plàstic per simular l’efecte hivernacle.
 • Comparar els resultats obtinguts dins del recipient amb els de fora i interpretar les diferències.
 • Explicar el procès de l’efecte hivernacle i entendre el funcionament dels gasos que generen aquest efecte consultant diferents pàgines web.

Recursos:

Material necessari:

 • Una capsa de plàstic transparent
 • Dues plantes d’uns 15 cm d’altura
 • Dos termòmetres
 • Un rellotge

Temporalització:

Els alumnes tindran una setmana per realitzar l’activitat per parelles i confeccionar el seu article comentant els resultats al bloc.

Avaluació:

 • Procediment: 20%
 • Conclusions: 40%
 • Gràfics: 20%
 • Expressió escrita: 20%

Activiat 1: A veure què passa…

Introducció:

Contínuament es produeixen fenòmens naturals que afecten la humanitat, despreniments i esllavissades, erupcions volcàniques, terratrèmols, tsunamis, erosió del litoral i dels deltes… Tots aquests fenòmens tenen un cert risc per l’home i les infraestructures que ha creat i per aquest motiu s’anomenen riscos geològics.

Segur que al llarg d’aquest curs se’n produiran un munt que sortiran als telenotícies, a la premsa i evidentment en trobarem molta informació a la xarxa.

L’activitat que us proposo l’haureu de dur a terme per parelles. Com que sou 16 estudiants de Ciències de la Terra, cada mes una parella s’encarregarà d’estar al dia i anar penjant al bloc un resum del fenomen natural que s’ha produït i de les seves conseqüències incloent els links a les pàgines web que cregui necessàries. Cada notícia haurà d’anar acompanyada com a mínim d’una imatge i haurà d’estar inclosa dins de la categoria notícies alumnes.

Objectius:

 • Cercar informació a la premsa escrita i a internet sobre els fenòmens geològics actuals.
 • Extreure i resumir informació a partir de diferents fonts.
 • Utilitzar les noves tecnologies per editar un text i penjar una imatge a la xarxa.

Recursos:

 • Premsa escrita i internet.

Temporalització:

 • Quatre setmanes cada parella d’alumnes.

Avaluació:

 • Continguts de cada notícia: 50%
 • Expressió escrita: 20%
 • Puntualitat en la pujada de les notícies: 10%
 • Comentaris a les notícies penjades pels companys: 20%

esllavissada

tsunamierosió

Benvinguda

volcano_eruption

Hola a tots i totes!!

Aquest bloc està dirigit als alumnes de 1r de batxillerat de ciències de la terra de l’institut sa palomera. Serà, doncs, un bloc en el que els alumnes hi podreu trobar els continguts que es treballaran a classe i també les activitats a realitzar.

Per una altra banda, els alumnes del curs podreu penjar notícies relacionades amb la matèria de manera que tots anirem creant el bloc del curs.

Espero que entre tots, anem construïnt un bloc interessant i útil per a tots nosaltres i les persones que el visitin.