L’ESCOLA

 El nostre centre és una escola rural però què volem dir quan l’anomenem així …. 

L’Escola Rural és una Escola pública amb uns trets específics diferents respecte les escoles (dites ordinàries) que la fan ser un MODEL D’ESCOLA DIFERENT.

Aquests trets diferencials es podrien resumir en:      

Interacció entre alumnes de diferents nivells, cursos i edats i entre mestre/a i alumnes.     

Agrupaments flexibles i enriquiment, en una doble vessant ja que es dóna a l’Escola per la diferència de nivells i a la ZER amb la trobada amb companys del mateix cicle.

Un dels motors de L’Escola Rural és la ZER (Zona Escolar Rural) que coordina les escoles amb uns criteris organitzatius i educatius encarats a optimitzar i rendibilitzar al màxim els recursos humans i materials de què disposem.

La ZER, que dóna entitat al Claustre d’Escoles i al Consell Escolar de tota una zona, respectant la identitat de les escoles de cada poble intentant trobar aquest equilibri per una bona entesa.

El centre s’engloba dins de la ZER CEP DE SIS, que inclou al CEIP LES MORERES (Sta. Fe) i al CEIP EL DRAC (Pacs del Penedès), a més del CEIP VIROLAI.

La ZER CEP DE SIS, es defineix en el seu RRI com una Escola arrelada al territori, que dóna vida al municipi, que a vegades n’és el pal de paller i/o dinamitzadora d’una part de la vida que el poble genera, que aglutina activitats, persones i que és motiu de trobada.

Els trets d’identitat que defineixen la acció educativa en les tres escoles son:    

Atenció individual, mètodes de treball propers i “a la mida” de nens/es

Atenció a la diversitat que permet respectar els ritmes de treball, de maduració i d’aprenentatge de cada alumne/a.

Flexibilitat. Una manera de treballar lliure dins una organització general més pautada. (Flexibilitat d’horaris, de currículum, de materials, de recursos, d’agrupaments, de tasques, d’activitats, d’espais,…) els nens i nens de diferents edats, interessos i necessitats conviuen i aprenen en un espai organitzat de manera heterogènia i flexible, de manera que permeti arribar a tots i cadascun dels nens i nenes.

Metodologia que potencia l’autonomia, la responsabilitat i els hàbits de treball (plans de treball, projectes, assemblees, conferències, desdoblaments de grups, treball individual, per parelles, en petit grup, en gran grup,….) i la globalització dels continguts curriculars i la seva adequació plena a l’entorn i realitat propera.

Habilitats i capacitats bàsiques treballades i desenvolupades en el propi fer de l’ER., en la pròpia metodologia intrínseca i constant.

EL MUNICIPI

Puigdàlber és un municipi de la comarca de l’Alt Penedès.

Amb només 0,40 km2, és el municipi més petit de Catalunya. Situat a la fossa del Penedès, és drenat per les rieres del Romaní i de la Serra, afluent de la riera de Sant Sebastià dels Gorgs.

Pertanyen al seu nucli urbà els barris de l’Emplame, Bellavista i de Mas Morer -actualment segregat del municipi del Pla del Penedès i annexat definitivament a Puigdàlber- així com les cases del Gorner.

L’extensió del conreu de la vinya al Penedès en va afavorir el creixement. Té la tradició l’elaboració de canyís a partir de canyes i bruc.