Responsabilitats dels monitors i monitores

tender-la-manoDes del servei de menjador hem establert la prioritat fonamental de disposar d’un equip titulat en el món del lleure o amb l’experiència en el camp educatiu. Considerem importantissim que el monitor o monitora lideri durant tot  el curs un grup d’infants, amb la finalitat de conèixer cada un dels infants i les seves actituds, debilitats, intoleràncies.

Els educadors de la franja de menjador tenim la responsabilitat de plasmar els valors, missió i visió de l’escola en funció dels objectius educatius:

  • Vetllar pel benestar dels infants
  • Encarregar-se d’ajudar en totes les tasques que d’aquest servei se’n derivin.
  • Ajudar a menjar als més petits
  • Intentar fer complir les normes i ajudar a mantenir l’ordre dins el menjador.
  • Organitzar el temps dels infants durant el temps de lleure.
  • Elaborar informes mensuals sobre les rutines al menjador i possibles incidències.
  • En cas d’urgència per accident o altres problemes d’algun alumne, si ho consideren necessari s’informarà als pares.