Matemàtiques

Cliqueu sobre cada tema i trobareu la teoria i els exercicis

1.Nombres naturals i enteres

2. Potències

3. Divisibilitat

4. Nombres decimals

5. Fraccions

6. Llenguatge algebraic

7. Equacions de primer grau

8. Estadística

9. Funcions

10. Sistemes d’equacions

11. Equacions de 2n grau

12. Proporcionalitat. Percentatges. Interès

13.Radicals

14. Simetries, girs i translacions.

15. Teorema de Pitàgores a l’espai. Teorema de Tales a l’espai.

16. L’esfera.

17. Poliedres.

18. Probabilitat