La dimensió de la comunicació oral està integrada per tres competències:

  • Competència 1. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars.
  • Competència 2. Produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa.
  • Competència 3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant estratègies conversacionals.