Category Archives: Musicologies

Temes d’història de la música

MESTRES QUADRENY. PARAULA I MÚSICA

11493

Ens hem acostumat a viure amb la idea desorientadora que les dues cultures, la científica d’una banda i la literària i artística per l’altra, formen dos móns separats, de manera que l’un no necessita de l’altre.

Josep Maria Mestres Quadreny posseeix una formació científica molt forta i una sensibilitat artística extraordinària, que li han permès ser un gran innovador en la composició musical.

Al trencar les estructures de l’harmonia clàssica, la música contemporània s’ha encarat amb el gran repte de trobar nous mètodes de composició que s’adiguin amb aquest objectiu. En aquest tema, el compositor va intuir aviat les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies i les lleis de la probabilitat.

Com a pioner en un camp musical el qual és nou i tot està per descobrir, Mestres Quadreny no ha disposat mai de gaires instruments de treball, però ha substituït aquesta mancança amb la seva particular visió de la música i l’art, i el més important, el seu esperit de recerca.

JOSEP MARIA MESTRES-QUADRENY: TRETS BIOGRÀFICS

Josep Maria Mestres i Quadreny va néixer a Manresa l’any 1929 i va estudiar Ciències a la Universitat de Barcelona i composició amb C. Taltabull. El seu camp d’exploració és molt ampli i comprèn des d’obres interpretades únicament pel públic (Self Service) fins a obres compostes amb ordinador (Ibèmia). Ha col·laborat amb artistes plàstics com Miró, Tàpies, Villèlia i T. Codina. Ha fet música incidental per a teatre i cinema i, amb Joan Brossa, diverses obres de teatre musical, ballet i òpera. L’any 1952 es va integrar al Cercle Manuel de Falla, el 1960 va fundar Música Oberta al si del Club 49 per a la difusió de la nova música; el 1968 va fundar el Conjunt Català de Música Contemporània, el 1973 el Laboratori de Música Electroacústica Phonos i el 1976 el Grup Instrumental Català, juntament amb Carles Santos. Ha participat com a docent en els Cursos de Nova Música de Darmstadt i ha estat invitat al Curs Llatinoamericà de Música Contemporània, al Brasil. Actualment és membre de la Comissió Delegada del Patronat de la Fundació Miró, de la Junta Rectora de l’Orquestra Ciutat de Barcelona i de la Comissió de Relacions Culturals del Centre d’Estudis Catalans de la Universitat de París (Sorbona).

La seva música es distingeix per un esperit de renovació permanent del llenguatge i per la incorporació de noves tècniques tant a la pròpia composició com a l’ús dels instruments.

NOUS GRAFISMES PER A UNA NOVA MÚSICA

Potser, Mestres Quadreny és el cas més significatiu de compositor català que treballa sobre procediments aleatoris i altres formes d’indeterminació, amb aportacions notacionals molt innovadores.

A partir de les invencions mòbils (1961), en les que es veu obligat a transformar alguns elements de la partitura tradicional, començarà a desenvolupar allò que ell mateix anomena “partitures generatives”. En aquestes, l’obra es presenta en forma germinal, de forma anàloga com ho feien els cànons enigmàtics de l’antiguitat. Inicialment, el compositor fa servir la repetició de fragments, a mode de bucle, que varien constantment en cada repetició amb l’ajuda d’un gràfic (com en Quartet de catroc,1962).

Posteriorment desenvolupa un tipus de partitures en les quals l’element generador no és la repetició de fragments, sinó el recorregut d’un circuit de temps indefinit. D’aquesta forma, ja no fa falta un gràfic annex a la partitura, ja que és el propi gràfic el que fa de partitura. Algunes obres que han estat pensades amb aquest plantejament són Frigolí-frigolà (1969) i Aronada (1971), totes dues d’ambientació i temps indefinit.

Per a les obres en les que la càrrega conceptual és més forta, el compositor crea noves grafies especials amb la finalitat de que puguin ser interpretades per persones no familiaritzades amb el llenguatge musical occidental. L’elaboració de nous codis s’insereix de forma sorprenentment plàstica en creacions com Self-service(1973), per a ser interpretada per el públic, en la qual la partitura adopta la forma del plànol de Barcelona. També en Tocatina (1975), el compositor incorpora el color com a codi en una sèrie de composicions visuals de gran bellesa.

Finalment, resumirà totes les seves experiències generatives en una sèrie de sis concerts que, sota el títol de L’Estro Aleatorio (1973/78), tanca la seva etapa de treball sobre l’atzar.

EXEMPLES DE GRAFISMES DE J.M. MESTRES QUADRENY

SUITE BUFA (1966)

diapositiva11

ARONADA (1971)

diapositiva21

TOCATINA (1975)

diapositiva32

diapositiva41

Paral·lelament al desenvolupament d’aquestes partitures generatives, Mestres comença a emprar, des de la dècada dels setanta, grafies cada vegada més obertes. D’igual manera que els hi va succeir als serialismes integrals, el nostre compositor comprèn que havia de simplificar les seves grafies degut a la gran complexitat gràfica. El compositor considera que pot accedir a les mateixes estructures sonores amb unes indicacions força més simples, i en Dúo a Manolo (1964) i Suite bufa (1966) treballa amb una escriptura enormement més esquemàtica.

APROXIMACIÓ A UNA OBRA: TRES CÀNONS EN HOMENATGE A GALILEU

Va ser una obra composta com a homenatge al científic. El compositor admira a Galileu; d’una banda perquè és un dels primers propulsors del mètode científic aquest va ser víctima de la ignorància intolerant i ell, d’una o altra manera, s’hi va sentir identificat.

La idea parteix d’utilitzar el magnetòfon de forma diferent a la que s’utilitzava als laboratoris de música concreta (enregistrament, transformació y reproducció de sons) i, mitjançant les possibilitats de reproduir un efecte de repetició amb la combinació de tres magnetòfons, construir un cànon.

Inicialment foren pensats per i realitzats per a piano. Carles Santos va fer l’estrena al Palau de la Música Catalana en 1965. Més tard, a demanda d’altres instrumentistes, va fer-ne diferents versions: per a percussió (1968), estrenada per a Michael Ranta; per a ones Martenot (1969), estrenada per Arlette Sibon-Simonovich; i per a guitarra elèctrica (1975), estrenada per Leo Brouwer. Més tard, el grup Vol ad Libitum va fer un arranjament per a arpa i guitarra.

Segons Mestres Quadreny, per la naturalesa canònica de l’obra les diferents versions instrumentals poden combinar-se entre elles o ser interpretades simultàniament per dos o tres instruments, sempre començant esglaonadament.

Con hem dit, en aquesta peça es desenvolupa l’antic procediment d’imitació canònica utilitzant els mitjans tècnics de què es disposa actualment: un instrumentista els interpreta acompanyat per tres magnetòfons. El tema musical, relativament breu, es repeteix successivament a diferents velocitats i intensitats obtenint una textura ben particular per a cada peça gràcies a la interconnexió dels aparells enregistradors.

Els tres magnetòfons enregistren i reprodueixen tot el que toca l’instrumentista, gràcies a una cinta magnetofònica que circula pels capçals dels tres magnetòfons. Aquests es troben situats en línia a unes distàncies predeterminades. El primer aparell és l’encarregat de enregistrar el so, que serà reproduït en el segon magnetòfon al cap de 20 segons y al cap de 14 segons en el tercer. Aquest temps es regula mitjançant la separació entre aparells.

Amb aquesta tècnica, un únic instrumentista fa l’efecte de tres, amb l’afegit que la línia generadora del cànon pot ser polifònica o basada en un complex de sons. L’intèrpret toca independent, ja que no s’ha de coordinar amb els altres músics, però, com que és responsable de la totalitat de l’execució, es planteja un sistema d’interacció entre allò que toca i allò que ha tocat abans, establint un circuit d’autoinfluència.

Un esquema d’aquest plantejament tècnic seria el següent:

diapositiva51

Aquest mecanisme és el que es produeix en el primer dels tres cànons, però en el tercer cànon els dos magnetòfons reproductors (segon i tercer) injecten sobre el primer el resultat final, establint-se una continua realimentació de senyal. Amb aquesta tècnica, el creixement de les repeticions es multiplica de manera enorme a causa de la superposició de veus acumulades. L’efecte final és d’una mena de núvol sonor compost d’infinitat de sons, que van perdent la seva identitat al integrar-se a un conjunt molt més gran:

diapositiva6

El tercer cànon es pot desbocar per l’efecte de l’addicció dels elements sonors i pot generar una progressiva realimentació (com una bola de neu) amb greus problemes tècnics, doncs les intensitats es van multiplicant.

A la primera versió per a piano que va estrenar Carles Santos, els tècnics no van comprovar el muntatge dels tres magnetòfons i durant l’execució del tercer cànon es va produir una colossal realimentació que va acabar en un gran terrabastall.

Aquests cànons han estat interpretats arreu del món en les diverses versions, culminant amb la proposta simultània per piano, ones Martenot i percussió al Festival d’Avinyó de l’any 1970 al teatre de l’Òpera.

R E F E R È N C I E S B I B L I O G R À F I Q U E S

ABELLAN, Joan: «Mestres Quadreny, un compositor per als confins teatrals de la música.» a Estudis Escènics : Quaderns de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona-Edicions 62, núm. 22 de març de 1983, pàg. 32-33.

GÀSSER, Lluís: La música contemporánea a través de la obra de Mestres Quadreny. Oviedo : Ethos-música, 1983.

CURESES, Marta: «La creació musical. Escoles i tendències», AVIÑOA, Xosé (dir.): Història de la música catalana, valenciana i balear, volum V. De la postguerra als nostres dies. Barcelona : Edicions 62, 2002.

MESTRES QUADRENY, Josep Maria: Pensar i fer música. Barcelona : Proa, 2000.

MESTRES QUADRENY, Josep Maria: Tot recordant amics. Tarragona : Arola, 2007.

PÉREZ TREVIÑO, Oriol; BOFILL LEVI, Anna: Josep M. Mestres Quadreny. Barcelona : Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Proa, 2002.


All the things you are (1939), de Jerome Kern

Aqui tenim un anàlisi d’aquest conegut tema de jazz, adreçat a professors d’ESO i Batxillerat que vulguin apropar el jazz als seus alumnes.

Tema original:

All the things you are (1939), de Jerome Kern (1882-1945)

Músics que intervenen:

Charles Mingus (contrabaix), Eddie Bert (trombó), George Barrow (saxo tenor), Mal Waldron (piano), Willie Jones (bateria)

Aquesta peça va entrar a formar part del Royal Book, un llibre que compila temes que en el seu dia van ser molt populars. Aquests temes eren utilitzats pels músics de jazz com a base per a improvisar. Es pot dir que el tema en sí és el nexe d’unió entre els músics, formant part del propi codi musical. Com un ring de boxa, un camp de futbol o un taulell d’escacs, el tema és només el lloc on es desenvolupen els esdeveniments.

Partitura:

allthethingsyouare


La peça és un mig swing, a 128 de pulsació. La partitura presenta una mínima informació: només la melodia amb el xifrat de l’acord corresponent. En principi, aquesta peça va ser composada per a veu femenina, acompanyada d’una banda de jazz amb secció de corda, al gust de les balades de l’època, però va ser un èxit total amb la formació “veu+piano+contrabaix+bateria”.

En el Royal Book les partitures no estan dirigides a cap formació orquestral en concret ni a cap instrument solista en particular. Per tant, la disposició dels acords no figura; només un xifrat de l’acord sobre cada compàs ens indica l’harmonia de la peça de la següent manera: un acord per compàs s’executa durant una durada de quatre temps amb un ritme lliure però coherent amb la peça (swing); dos acords per compàs es distribueixen un cada dos temps.

Estructura

Esquema formal

Normalment, la cançó de jazz estàndar està composada seguint l’esquema AABA: Presentació d’una idea, repetició d’aquesta, un pont que consisteix en una idea contrastant (sovint en altre tonalitat) i reexposició de la idea principal. Tota aquesta estructura es desenvolupa normalment en 32 compassos de la següent forma:

A (A) B A

8 c. 8c. 8c. 8c.

La cançó All the things you are és molt fidel a aquesta estructura però amb alguns trets diferencials. Cada part A està en una tonalitat diferent; la primera A podem considerar que està en to de FA menor i que acaba, amb un II-V-I, en Do Major (cinquè grau). La segona A està en to de DO menor. També, fent el mateix moviment harmònic, la frase reposa en un tercer grau Major.

El pont (8 compassos) està en to de SOL major. Com a les altres parts, modula cap al sisè grau major també amb moviment IIVI. En definitiva, només modula a SOL mitjançant el cicle de quintes cap a una tonalitat veïna.

La part A final, en la mateixa tonalitat que la primera A, conté una petita coda de sis compassos que, harmònica i melòdicament, li dona un sentit més conclusiu.

Cal destacar els vuit compassos d’introducció sobre la dominant ( Do 7#9) i el substitut tritonal del dominant de Do7 (RE bemoll7#9).

Un esquema de la seva forma seria així:

Intro A1 A2 B (pont) A1+coda

Ara bé, una vegada el tema és tocat de dalt a baix, comencen les rodes de solo improvisades sobre l’harmonia de la cançó. En aquesta gravació, cada instrument improvisa sobre un cor complet. Quan tots els instruments han fet solo, van a la intro com a començament, toquen el tema de nou com a reexposició i tanquen la peça amb la introducció. En la partitura ja indica “Use Intro to end (fermata on repeat).

Organització dels “solos” instrumentals

Quan han passat tot el tema, cada músic fa una improvisació sobre l’harmonia del tema. Un score és una volta sencera de tot el tema sense la melodia, i normalment, segons el músic que toqui , es fa un o dos scores de solo. També intervé molt el llenguatge gestual entre músics durant la peça per tal de no “trepitjar-se” els uns als altres i posar-se d’acord en el nombre de rodes de solo que volen fer. En aquesta gravació, cada músic només fa un score de solo.

Els quatres

S’anomena quatres a la combinació de solos de bateria amb altre instrument amb durada general, normalment, d’un score. D’aquesta forma, s’estableix un diàleg entre la bateria i l’instrument solista. Quan el saxo comença els seus quatre compassos ho fa amb tot l’acompanyament harmònic i rítmic, però quan la bateria ha d’improvisar en els seus quatre compassos ho fa totalment sola, sense l’acompanyament dels demés instruments. Això és freqüent en els directes, però no en les gravacions. Existeix la creença que aquest recurs és per treure monotonia a les rodes de solo. La veritat és que això es deu a que la bateria, al fer solo també, necessita un referent per donar una volta sencera a l’score. Per altra banda, un solo de bateria d’un score de durada no entra dins de l’estil, malgrat que alguns bateristes (més moderns i acadèmics) ho fan.

Aspectes melòdics

Tema

La melodia original és molt senzilla, basada en una descens d’intervals de quartes per grau conjunt, de LA a SI. Aquesta baixada queda dividida gairebé de forma simètrica per una nota llarga de repòs (MI).Tots dos fragments són el mateix; són un motiu principal o tema de 8 compassos repetit altres 8 compassos (A +A ) amb una diferència: la repetició (o segona A) està una quarta més avall del motiu original. Si ens fixem, la melodia és només la tercera de l’acord en que harmònicament s’aguanta; això ja ens diu el per què del moviment melòdic de quartes diatòniques. Filant més prim, podem observar que en els dominants, la melodia coincideix amb les tensions de l’acord (observar les cadences alternatives proposades sobre alguns dominants).

El tema i la seva repetició són molt similars rítmicament, amb una total senzillesa en el seu disseny (no oblidem que és una peça composada per a veu i quin ús social i cultural, en principi, tenien aquestes peces). Inclús en la interpretació que fa George Barrow (saxofonista) de la melodia original, tot i que fa servir molts ornaments i anticipacions, el tema i la seva repetició són prou similars, amb una repetició fidel tant a nivell rítmic com melòdic (veure transcripció).

També, el motiu que fa el piano en la intro amb la mà esquerra ho agafa el trombó i ho superposa en el tema i en la repetició i en la reexposició, de forma que queda una harmonia més densa ja que les notes coincideixen amb tensions molt inestables (la 6ª en un acord menor).

El pont està construït com a part contrastant en relació amb les dues A‘s, tonal, melòdica i rítmicament. És pura repetició a tots els nivells. La melodia arrenca de forma anacrúsica des de l’últim compàs de la segona A i forma dos frases de quatre compassos cada una, rítmicament idèntiques, però la primera està en to de SOL major i la segona en to de MI major. Al igual que en el tema principal, la melodia està basada íntegrament en les notes de l’acord que la sosté.

Acaba amb la reexposició del tema principal, però hi ha un afegit de quatre compassos tipus coda que fa més conclusiva, harmònica i melòdicament la A final. És una herència dels turnarounds de la música Ragtime i Dixie, que també van quedar en el xarleston i altres músiques populars.

Com a final, es pot dir que la forma AABA de 32 compassos(en aquest cas de 36) condiciona molt a nivell compositiu; la melodia es cenyeix a l’estructura “tema, repetició, pont o part contrastant i reexposició”. És una formula tan digerible i lleugera que va ser (i encara és) el format estructural per excel·lència de la música popular en l’època dels 20 als 40. Hem de pensar que la música de consum popular necessita d’una estructura basada en la repetició i la repetició és el principi per el qual podem recordar el que sentim. A diferència del sentit de la vista, en què una imatge la podem retenir en la nostra retina de forma panoràmica el temps que vulguem, la oïda només percep l’event que s’està produint en una fracció molt curta de temps, event que desapareix al moment (com a fenomen físic). La repetició és a la percepció auditiva com el “gir de cap” a la percepció visual.

Els solos

Si ens fixem en el solo de saxo de George Barrow podem trobar els elements que conformen el seu discurs.

Normalment, els instrumentistes de jazz que improvisen sobre una base harmònica centren gran part de la seva atenció en els moviments IIVI o en els compassos en què l’harmonia és més inestable. De forma molt general, es pot dir que els solos giren al voltant d’aquestes seqüències d’acords. És on l’improvisador “posa tota la carn en la graella” i on hi ha “més interès musical”, des del punt de vista d’un músic de jazz.

També podem observar una frase molt similar abans d’entrar a cada part del tema (principi del tema A, principi de la seva repetició i final de la reexposició de la A, per començar de nou el chorus).

Es pot observar també com dosifica el seu discurs. Sobre la primera A fa un solo amb pocs elements. Sobre la segona A es pot observar una certa similitud rítmica amb la primera part. És pura casualitat. Només es deu a que el moviment harmònic és calcat (fixem-nos en els DbM7 i en el AbM7, dos IV de cada tonalitat que queden buits per que no l’interessen).

La relació escala – acord en la improvisació de jazz és molt important. Normalment s’intenta evitar l’evidència harmònica en aquesta relació amb una substitució modal. Per exemple, escala del V o del IV sobre el I, o simplement, tocar dòric o melòdic menor sobre tots els graus menors. Com a regla general, també es toquen els arpegis quatríades de qualsevol grau diatònic (o no).

Cal dir que l’única regla en la improvisació és fer caure la frase en les notes importants de l’acord on es vol anar. Però molt més important és la relació IIVI. Aquí el músic la pensa com una unitat i és on toca les frases més treballades (ho podem veure en la transcripció), fent normalment una fusió de dòric i menor melòdic o harmònic en el II, qualsevol cosa que pugui afegir tensió en el V (cromàtica, alterada, augmentada, simètrica, etc o inclús tocar desplaçat mig to) i caure en la tercera, cinquena, novena o setena de l’acord on va a parar el moviment.

Harmonia

Els acords són de base quatriades, però normalment s’incorporen les tensions de 6ª, 9ª, 11ava i 13ava per acolorir més el so. Al carregar els acords de tensions també s’aconsegueix un efecte més percussiu. Segons la instrumentació el repartiment de l’estructura de l’acord entre instruments d’acompanyament pot variar. En aquesta gravació només el piano i el contrabaix s’encarreguen la de base harmònica.

La peça no és mol arriscada harmònicament. Si de cas esmentar els compassos 7 – 8 i 14- 15 on l’acord de dominant es substituït per el mateix grau però en forma totalment estable. No és una modulació, simplement és acolorir l’harmonia. També és interessant l’opció que dóna en el compàs 3 de cada tema A; una resolució de segona menor descendent mitjançant el substitut tritonal.

Al final, en el compàs 35, hi ha un acord de Ab6 que no és més que l’acord de Fm7 invertit.

Finalment, podem dir que a nivell harmònic també hi ha una total i constant repetició d’elements. És veritat que aquests elements són determinants en la construcció dels solos i que el discurs del músic depèn de com es mou harmònicament la peça. Però personalment crec que són acords dins d’una gàbia: la forma AABA de l’estàndard de jazz blanquejat dels anys 30-40, constituïda per l’exposició d’un tema, la seva repetició, un pont (o part contrastant en altre to) i una reexposició del tema principal.

Bibliografia sobre formes musicals i harmonia

Teoria musical y armonia moderna vol. 1, Enric Herrera, A. Bosch editor, Barcelona 1987.

Teoria musical y armonia moderna vol. 2, Enric Herrera, A. Bosch editor, Barcelona 1987.

Técnicas de arreglos para la orquesta moderna, Enric Herrera, A. Bosch editor, Barcelona

1986.