LA NOSTRA VISIÓ

Percebem als infants com a persones úniques, amb unes vivències prèvies, els quals, amb la interacció amb els altres, amb la manipulació, l’experimentació, el joc, l’adquisició d’autonomia i l’acompanyament adequat, esdevenen actius en el seu aprenentatge i poden desenvolupar, de manera harmònica, les seves capacitats. Entenem doncs l’educació com a un procés pel qual l’individu és guiat i acompanyat per diferents agents educatius cap a la societat en què viu. 

Defensem en convicció la importància de l’adquisició d’autonomia en els infants d’edats primerenques, les quals seran el fonament necessari per establir aprenentatges posteriors. Així doncs, es dóna molta importància al treball d’hàbits i rutines per incidir en la seva autonomia. Es propicia el joc lliure, de descoberta, d’experimentació i manipulació de tot tipus de material, alhora que es fomenta, en tot moment, l’ús adequat de la nostra llengua, i un diàleg entre els alumnes, potenciant el llenguatge i la comunicació. 

L’objectiu principal de la Llar d’Infants és garantir una acció educativa, d’acord als continguts curriculars, i que permeti cobrir les necessitats afectives, emocionals, d’alimentació, d’higiene i de descans, així com la seva maduració i un desenvolupament de les seves capacitats, mitjançant el joc d’experimentació, el moviment corporal, l’expressió dels diferents llenguatges (verbal, musical, plàstic…) fomentant la seva iniciativa i la seva creativitat. Aquest procés d’aprenentatge es farà amb la màxima col·laboració de les famílies.

Els Plançons es relaciona amb el seu entorn immediat, repercutint, d’aquesta manera, que els nens i nenes el coneguin i el respectin, creant un sentiment de pertinença i estima, alhora que descobreixen totes les possibilitats que aquest ens ofereix. 

Es concep, des del centre, la diversitat com a valor propi de la nostra societat, un fet enriquidor que permet acostar als infants a la realitat i l’acceptació de la diversitat. Es creu doncs amb el respecte envers els altres, l’estima i que la multiculturalitat com també la diversitat, és i serà sempre un element enriquidor. 

Per tal d’acompanyar a tots els nens i nenes, el nostre equip educatiu extreu profit a tot allò que és funcional en la quotidianitat dels infants, adoptant una actitud reflexiva i observadora, propiciant, d’aquesta manera, que l’alumne potencií la seva capacitat activa i investigadora. 

Es contempla doncs l’educador/a no només com a un transmissor de coneixement, sinó com un acompanyant, un facilitador d’elements, d’espais, de situacions i de propostes que afavoreixin als vostres fills i filles el desenvolupament integral de les seves capacitats. 

Som conscients que l’educació no és estàtica, sinó que varia i està en constant desenvolupament i creixement. Per aquest motiu, tot l’equip educatiu, segueix una formació continuada i actualitzada

Us deixem un vídeo en el qual plasmem, de manera resumida, el nostre concepte d’infant: