MATRÍCULA Curs 2021-22

CALENDARI  MATRICULACIÓ LLIM EL NINOT

CAL DEMANAR CITA PRÈVIA AL TELÈFON DE LA LLAR TLF:977550230

https://www.tarragona.cat/educacio/llars-dinfants/preinscripcio-i-matricula-1/preinscripcio-a-les-llars-dinfants-municipals-del-curs-escolar

 

Calendari de tot el procés de preinscripció

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ LLARS D’INFANTS CURS 2021 – 2022

FASES DATES
Presentació de sol·licituds 10 al 21  de maig 2021
Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre  amb la puntuació provisional 1 de juny 2021
Termini per presentar una reclamació 2 al 8 de juny de 2021
Sorteig desempat 9 de juny 2021
Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació dels infants admesos i,  si s’escau de la llista d’espera 15 de juny 2021
Període de matriculació 16 al 22  de juny 2021

OFERTA

 • Infants nascuts el 2019 i 2020.
 • P1 Oferta 29 places
 • P2 Oferta 45 places.

Sol _Preinscripcio Llar infants 2021_2022

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR PER LA MATRICULA

DOCUMENTACIÓ MATRÍCULA

Per tal de formalitzar la matrícula, heu d’entregar a l’escola:

 • Fulls d’autoritzacions proporcionats per la llar.
 • Original i fotocòpia i original del DNI, NIE o passaport del pare i mare o tutor i tutora si no els heu aportat a la preinscripció.
 • Original i fotocòpia del carnet de vacunes de l’infant o certificat equivalent.
 • Original i fotocòpia Targeta Sanitària de l’infant.
 • Fotocòpia de les dades bancàries (primera pàgina del full de la llibreta o document equivalent on figuri el número de compte i titular).
 • En cas que els ingressos anuals del nucli familiar siguin inferiors a 24.000€ cal aportar: la declaració de la renda de l’exercici 2020 o les 6 últimes nòmines + vida laboral o informe de Serveis Socials detallant ingressos familiars anuals.
 • En cas de separació, divorci, etc. cal portar fotocopiada la documentació acreditativa (resolució judicial vigent).
 • 2 fotografies de carnet actuals.

*Tota aquesta documentació és obligatòria, en cas que falti algun document no es podrà donar per vàlida la matrícula.

IMPORTANT: En el moment de formalitzar la matrícula s’entregarà a les famílies una carta de pagament amb l’import corresponent al 50% de la quota resultant en concepte de reserva de plaça. El pagament s’ha d’efectuar dins del termini de matrícula (fins dimarts22de juny). El fet de no efectuar el pagament dins del termini establert comporta la pèrdua de plaça automàtica.

Autoritzacions:

1.-Autoritzacio Medicaments

2.-_usServeis complementaris forma fixa

3.-llistat telefon i correu electronic

4.-_autoritzacio families per observacio infants

5.-Autorització drets imatge relativa als infants

6.-declaracio responsable llar infants

7.-Domiciliacio bancaria llars (1)

AJUTS DE MENJADOR, PODEU SEGUIR CONVOCATÒRIA I FER TRÀMITS AL Següent ENLLAÇ:

Ajuts de menjador

Per qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb la direcció (Anna Chiveli ) trucant al telf: 977550230  o contactant per correu electrònic:

e3007713@xtec.ca

PER CONEIXE’NS:

PEC LLIM NINOT’21

 Compromís educatiu

VÍDEO

Altres dates d’interès ho travareu a la pestanya d’aquest bloc:

Normativa

Aspectes organitzatius.

 • modificacions de les consideracions i normativa

2021-6-D114 – Decret 2021_4723

 • calendari de preinscripció i matrícula

2021-4-D107 – Decret 2021_4619