Socialització

Què és la socialització?

La socialització és un projecte que es fonamenta en una idea bàsica: aprofitar per al curs següent els llibres que al final del curs es troben en bon estat. A més a més, s’unifiquen totes les despeses que les famílies han d’assumir al llarg del curs (material escolar, sortides escolars i llibres de text) en una quota única: la quota global. És un projecte en el qual s’involucren tots els membres de la comunitat educativa del centre, és a dir, docents, famílies i alumnes, i la gestió del qual la realitza l’AMPA de l’escola. Els aspectes fonamentals del projecte de socialització són:

 • Aprofitar els llibres i material en bon estat.
 • Rebaixar el cost per les famílies.
 • Educar en solidaritat, igualtat, responsabilitat
 • Involucrar tota la comunitat educativa.

Procediment

El procés de socialització de llibres de text i material escolar es resumeix en les següents etapes:

  1.  El Claustre estableix els llibres i quaderns que necessita per al proper curs.

 

 • El mes de juny, tots els alumnes de 1r a 6è deixen els llibres a l’escola.
 • Es revisen tots els llibres i se separen els deteriorats.
 • En funció dels que s’han considerat no aprofitables i de possibles canvis de llibres de text establerts pel Claustre, es calculen les unitats que cal adquirir.
 • Amb l’import acumulat de cada curs, es calcula el cost per alumne i la quota corresponent.
 • L’AMPA compra tots els llibres al proveïdor que considera més adequat, els inventaria, els etiqueta i forma els lots corresponents per a cada alumne.
 • Pocs dies abans de l’inici de curs es lliuren els lots de llibres a les famílies, que els passen a recollir pel centre.
 • El Claustre fa la compra de tot el material escolar d’acord amb el criteri i les necessitats de cada mestra i d’acord amb el pressupost decidit prèviament des de l’AMPA.
 • L’operativa d’ús dels llibres comunitaris per part dels alumnes la decideix cada mestra, segons les necessitats de la matèria.
 • La forma de pagament és en un únic termini o bé en dos terminis, a elecció de cada família, amb l’import ingressat en el compte bancari de l’AMPA.

 

El Claustre determina quins textos i quaderns són necessaris, quines sortides escolars es faran i també gestiona la compra del material escolar, d’acord amb el criteri i les necessitats de cada tutora i en funció del pressupost determinat prèviament per la Comissió de Tresoreria de l’AMPA i ratificat pel Consell Escolar. L’operativa d’ús dels llibres comunitaris per part dels alumnes s’estableix segons el criteri de cada tutora de curs.

A l’AMPA li correspon la gestió del sistema, a través de la Comissió de Socialització. Aquesta comissió s’encarrega de sol.licitar al Claustre la relació dels llibres i del material que correspongui a cada curs i també de sol.licitar a la tutora de cada curs la llista de llibres que cal renovar a causa del seu mal estat. També s’encarrega de contactar amb l’empresa distribuïdora i de proposar la quota corresponent per al curs següent. El càlcul s’ha de fer de manera que la quota generi un romanent que permeti canviar un llibre per any i grup i, així, garantir la renovació completa en el període de quatre anys que estableix la llei.

Com col.laboren els alumnes?

Per al projecte de socialització és fonamental la col.laboració de tots els alumnes, que han d’assumir el projecte com a propi i, en conseqüència, tenir cura d’un material que no és seu, sinó comunitari; per això s’ha elaborat un decàleg per al bon manteniment dels llibres de text que els serveix de guia:

DECÀLEG PEL BON MANTENIMENT DELS LLIBRES DE TEXT

 • Tots els llibres de text són propietat de l’Escola.
 • Cada llibre porta una etiqueta que l’identifica. No l’arrenquis, és necessària per controlar tota la vida útil del llibre.
 • Escriu el teu nom als llibres només si la mestra t’autoritza i amb llapis.
 • No treguis ni espatllis els folres.
 • Si es fa malbé un llibre o es perd, comunica-ho a la mestra el més aviat possible.
 • No escriguis als llibres.
 • Si cal, copia els exercicis i fes-los en un quadern.
 • Al final de curs s’han de tornar tots a l’Escola.
 • Cal tenir cura dels llibres en tot moment. Conserva’ls tal i com a tu t’agradaria trobar-los.
 • Si tots col.laborem, aprofitarem els llibres durant molts anys.

Valoració

 • 100% de famílies acollides a la socialització.
 • 55% d’estalvi econòmic mitjà respecte al PVP dels llibres.
 • Satisfacció tant de les famílies com del claustre.
 • Implicació molt positiva de l’alumnat en els valors de solidaritat i responsabilitat

Breu història del projecte

El projecte de socialització es va començar a posar en marxa el curs 2000-2001 i s’ha desenvolupat seguint diferents etapes, des de la més bàsica, que consistí en l’adquisició i la distribució dels llibres de text per part de l’AMPA, fins la que ens trobem en l’actualitat que contempla la socialització completa de llibres i material escolar

2000 – 2001
L’AMPA compra els llibres de text de tota l’Escola. Proposta i aprovació de la socialització al Consell Escolar i l’AMPA. Les famílies de 3r a 6è, voluntàriament, deixen els llibres a l’aula en acabar el curs.

2001 – 2002
Socialització de llibres de 3r a 6è. Quota de manteniment per cicle. L’AMPA compra els llibres de P3 a 2n i els de 3r a 6è que calia renovar. El Consell Escolar aprova la socialització del material escolar de 3r a 6è.

2002 – 2003
Quota única de manteniment de llibres de text i material escolar per cicles. Socialització del material escolar de 3r i 4t. Nou sistema de pagament per compte bancari.

2003 – 2004
La socialització de llibres de text arriba a tots els cursos, i la del material escolar de 3r a 5è.
Introducció del concepte Quota Global

2004 – 2005
S’assoleix la socialització total de llibres de text i material escolar. S’introdueix el pagament mitjançant domiciliació bancària.

2005 – 2006
Després de cinc anys de vida del nostre projecte, finalment, la Generalitat el reconeix, adoptant-lo com a model pel seu Programa cooperatiu per al foment de la reutilització de llibres de text i material didàctic, essent el nostre el primer projecte mostrat i l’únic de tots els de Barcelona capital.

Situació actual

En l’actualitat el projecte de socialització està plenament consolidat i és un dels trets bàsics de l’escola. En els darrers anys, el projecte s’ha ampliat i ha incorporat el projecte de l’agenda escolar comuna de les escoles de Gràcia, una iniciativa en què els alumnes de diverses escoles del districte s’impliquen en la confecció d’una agenda escolar per al curs següent, que es reparteix als alumnes de segon i tercer cicle de Primària. Cal assenyalar que des del curs 2009-2010, els llibres es lliuren directament a les famílies, que els passen a recollir pel centre pocs dies abans de l’inici del curs escolar, en lloc de distribuir-se a les aules, tal com es feia anteriorment. Els motius més rellevants són dos:

 1. que les famílies (pares i nens) puguin veure conjuntament els llibres que faran servir durant el curs;
 2. monitorar des d’un bon principi el lliurament de llibres a les famílies amb problemes de pagament, de manera que es pugui arribar a un acord abans de l’inici del curs escolar.