Funcionament general del centre

Les normes de convivència acordades pel conjunt de la comunitat educativa, permeten fer de l’escola un espai de respecte i de tolerància. Per això, és important que tots i totes ens esforcem per saber transmetre-les als nostres infants.

L’assistència dels infants és fonamental, ja que les activitats estan planificades gradualment. La no assistència comporta la manca d’adquisició d’hàbits i continguts.

-Com a norma bàsica es demana que hi hagi respecte vers les persones i les instal·lacions.

-Tota entrada posterior a l’horari escolar, haurà de ser justificada i per la porta principal. L’alumne anirà acompanyat de l’administrativa o d’un mestre/a, mai dels pares. A les 9:05 i a les 15:05 es tancaran totes les portes d’accés al centre. Es prega puntualitat.

-No es permeten les visites familiars als/les alumnes en horari lectiu

-És obligatori l’ús del xandall del centre per a la realització de les classes d’educació física i per a les sortides fora del centre. En cas que un/a  alumne/a  no pugui realitzar la classe d’educació física de manera reiterada, caldrà que presenti un justificant mèdic.

-L’ús de la bata és obligatori a l’Ed. Infantil i a cicle inicial, en horari de menjador. Així com una bata de pintura en horari escolar.

-Els/les alumnes no han d’assistir a l’escola en estat febril ni en cas de paràsits. Si un alumne es troba al centre en algun d’aquests casos, s’avisarà a la família per  tal que el vingui a recollir.

-En cas que un/a  alumne/a  hagi de prendre algun tipus de medicació, caldrà que presenti una autorització signada pels pares i la recepta mèdica corresponent al/la mestre/a  tutor/a.

-Recordem que el dia d’entrevista amb els pares i/o mares és el dimarts, dijous o divendres (depenent del tutor)  de 12:30 a 13:30. És important concertar les visites prèviament amb el tutor de l’alumne/a.

-Els aniversaris dels/les alumnes només es celebraran a l’etapa d’Ed. Infantil. Els/les alumnes que ho desitgin podran portar esmorzar (coca o galetes) als seus companys de classe.

-Resta totalment prohibit l’ús de telèfons mòbils i de consoles de joc per part dels/les alumnes dins del recinte escolar. Tampoc no es permet portar joguines de casa.

-Els/les alumnes que marxin sols a casa caldrà que ho notifiquin al seu tutor/a presentant la corresponent autorització.

-Els/les alumnes que algun dia puntual no utilitzen el transport escolar ho hauran de notificar per telèfon a la monitora de l’autobús i amb una nota a l’agenda al/la mestre/a tutor/a.