Arxiu diari: 20 de maig de 2020

CALENDARI ESCOLAR 2020- 2021

El calendari escolar, contempla l’activitat del professorat, el calendari i els dies festius. Això, seguint l’Ordre EDU/56/2019, de 26 de març, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2020-2021 per als centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 7844, de 1.4.2019).

El podeu consultar aquí: http://pratsdellucanes.cat/wp-content/uploads/2020/07/Calendari-escolar-20-21-.pdf

NOFC

Quines són les Normes d’organització i funcionament de centre? 

La Llei d’educació de Catalunya (LEC) estableix que un dels principis organitzatius pel qual s’ha de regir el sistema educatiu ha de ser el de l’autonomia de cada centre. Així doncs, la present Normativa d’Organització i Funcionament de Centre ha estat elaborada per direcció amb l’aportació de criteris i propostes per part dels docents, degudament aprovat el dimecres 24 d’abril de 2019 i té el suport del Consell Escolar, d’acord amb la normativa vigent.

Les podeu consultar aquí: https://pratsdellucanes.cat/wp-content/uploads/2018/12/N-O-F-C.pdf