INTRODUCCIÓ

Aquest curs a 2n de primària, realitzarem el projecte de l’aigua. Hem programat diverses activitats sobretot relacionades amb el treball científic (indagar, formular preguntes, realitzar hipòtesis, fer experiments i extreure conclusions).

Per tal que sigui més STEAM, hi hem afegit la part de robòtica (technology), on hauran de programar fent servir SCRATCH Jr. Per tant, serà la part que explicaré amb més detall i de la qual hi haurà les evidències d’aprenentatge.

Crearan una petita història que anomenarem “Temps boig”, utilitzant diferents blocs de programació: moviment, diàleg, enviar missatges, posar un fons,….

El projecte es durà a terme en un grup de 2n de primària de 22 alumnes. Aquests alumnes han estat treballant amb Wedo 1.0 durant el tercer trimestre de 1r, per tant, tenen unes nocions molt bàsiques del funcionament de la robòtica.

Per tal que els infants puguin assolir els diferents continguts establerts al currículum, de manera autònoma i eficient, es faran algunes de les diferents tasques en grups cooperatius. Val a dir, que algunes de les activitats també es realitzaran de manera individual.

El grup classe és molt heterogeni, on s’hi identifiquen diversos nivells d’aprenentatge, aquest és un dels altres motius pels quals utilitzarem grups cooperatius per treballar.