Introducció

Les TIC han esdevingut avui en dia en un dels pilars bàsics de la nostra societat i es necessari proporcionar al ciutadà una educació que tingui en compte aquesta nova realitat.

Les possibilitats educatives de les TIC han de tenir-se en compte des de dos aspectes bàsics: el seu coneixement i el seu ús.

  1. El coneixement

Com a conseqüència directa de la cultura de la societat actual. Es fa difícil, si més no impossible, entendre el nostre mon avui sense uns mínims coneixements de cultura informàtica.

Cal entendre com es genera, com s’emmagatzema, com es transforma, com es transmet i com s’accedeix a tota la informació en les seves diferents manifestacions (text, imatge,so)

Si no volem quedar al marge de les corrents culturals, hem de participar en la generació d’aquesta cultura com a oportunitat única que presenta dues facetes:

· Integrar aquesta cultura en l’educació, tenint-la en compte en tots el nivells de l’ensenyament.

· Que el seu coneixement es tradueixi en l’ús generalitzat de les TIC per aconseguir, lliure, espontània i permanentment, una formació al llarg de tota la vida.

  1. L’ús

Estretament lligat amb el primer, es més tècnic. Hem de fer servir les TIC per aprendre i per ensenya. Tenint en compte que l’aprenentatge de qualsevol matèria o habilitat es pot facilitar mitjançant les TIC i, de manera particular mitjançant Internet sempre aplicant les tècniques adequades.

No es gens fàcil practicar un ensenyament aprenentatge de les TIC, que doni solució a tots els problemes que es presenten, però hem de tractar de desenvolupar sistemes d’ensenyament que relacionin els diferents aspectes de l’informàtica i de la transmissió d’informació, essent al mateix temps el més constructius que sigui possible des de el punt de vista metodològic.

Arribar a aconseguir axó, en la seu justa mesura, demanda un gran esforç i implicació per part del professorat i un important treball de planificació i coordinació de tot l’equip de professors del centre.

Fins i tot essent una tasca engrescadora, sempre sorgeixen tasques a realitzar per tots costats, la preparació de materials adients per els nostres alumnes que ens permetin incloure’ls en les programacions pròpies, topa massa sovint amb la manca de texts i produccions educatives adequades per aquest tipus d’ensenyament.

La qual cosa ens dona l’oportunitat de cobrir aquesta necessitat i tractar de crear un ensenyament en el que teoria, abstracció, disseny i experimentació i estiguin integrades.

De bon principi es diferenciaven dues posicions, la primera consistent en incloure assignatures d’informàtica en els plans d’estudi, i la segona en modificar les matèries tenint en compte la presencia de les TIC.

Avui en dia, hem pogut observar que ambdues han de tenir-se en compte, ja que en ningun moment representen una contraposició, si més no un complement l’una de l’altra que hem de saber aprofitar i gestionar.

De qualsevol manera, es fonamental a l’hora d’introduir la informàtica i les TIC a l’escola, la sensibilització, iniciació i formació del professorat en vers la informàtica, més encara si volem introduir-la per àrea, ja sigui com a contingut curricular, com a mitja didàctic o com simple recurs.

Essent evident que la formació en l’ús educatiu de les TIC per professors, ha d’anar encaminat a contribuir a l’actualització del sistema educatiu, que la nostra societat fortament influenciada per aquestes demanda.

Per la qual cosa, s`ha de facilitar i potenciar, tant l’aspecte material i estructural com l’adquisició de bases teòriques i destreses operatives que propiciïn la integració de les TIC en la pràctica actual i quotidiana de la docència.

Facilitant al mateix temps, una visió globalitzada en quan a la seva integració i la seva contribució al procés d’ensenyament aprenentatge, tot analitzant i avaluant les modificacions que pressuposen en quan a continguts, metodologia, avaluació, organització, atenció a la pluralitat, diversitat, interdisciplinarietat, etc.

Deixa un comentari