Tag Archives: marc teòric i contextual de referència

Com fer la memòria del treball de recerca: un llibre d’estil

La memòria d’un treball consisteix en un document escrit i original fet per l’alumne/a autor/a del mateix, amb una estructura i una presentació formalment i metodològica preestablertes que reflecteix la tasca realitzada sobre el tema triat.

Per fer-ho cal seguir un llibre d’estil que es basa en unes normes o regles estandarditzades en l’àmbit acadèmic. El present llibre d’estil respon a la voluntat de ser un instrument de referència útil i eficaç a l’hora de redactar i presentar la memòria d’un treball escrit.

La memòria consta de les parts o seccions següents:

 • Els preliminars.
 • La introducció.
 • El cos del treball.
 • Les conclusions.
 • Les referències i el material complementari.
 • Fixa´t en el següent esquema, observa que dins de cada part hi ha elements que obligatòriament han de constar en la memòria, mentre que d’altres són optatius:

  seccions-memoria-tdr

  Paso a descriure cadascuna de les parts:

 • Preliminars
  S’inclouen els següents elements:

   – Portada
   Cal que hi consti el títol del Treball, cognoms, nom i classe de l’autor/a, la data, el nom del centre i el nom del professor/a que ha dirigit el treball. En la confecció de la resta d’elements de la portada es poden incloure aquells que es creguin adients amb el treball realitzat.
   – Índex
   Es tracta d’una enumeració del contingut del treball amb les diferents parts, capítols, apartats i subapartats. Ha de constar-hi el número de la pàgina on comença cadascun dels continguts del treball. Ha d’anar a l’inici del treball.
   L’índex de continguts és important en un document sobre tot si el seu contingut és extens, ja que l’autor escriu per a altres i no per a un mateix; per tant, l’índex serveix de guia al lector per a indicar-li què conté el document i on està ubicat (número de pàgina) allò que busca o li interessa revisar.
   Si és necessari –per tant, no és obligatori– i la temàtica de la recerca ho exigeix, es poden incloure també un índex de taules i un índex d’il·lustracions. Per a la seva confecció es segueix el mateix patró que l’índex de continguts.
 • Introducció
  És la part que compleix la funció d’introduir al lector sobre el contingut del document que es disposa a llegir. També en alguns casos s’anomena presentació o justificació, volent expressar l’autor als lectors allò que està presentant a la seva consideració. La introducció ha de motivar i despertar l’interès sobre tot el contingut o un aspecte del treball.
  En ella s’inclouen la justificació, les motivacions, el plantejament del problema d’investigació, els objectius – recorda que es redacten amb un verb en infinitiu i poden ser generals i específics– i l’estructura del treball.

 • Cos o nucli del treball
  En la redacció de la memòria cal utilitzar un llenguatge formal, defugint del col·loquial i el vulgar i tenir molta cura amb les faltes ortogràfiques. És molt important l’ordre i la coherència del text.

   – Marc teòric i contextual de referència
   El seu propòsit és delimitar l’àrea d’estudi i determinar els coneixements que existeixen sobre ella. En aquesta part es duu a terme la revisió de la literatura i l’estat de la qüestió sobre el problema que ens ocupa en el Treball de Recerca i dels objectius proposats. El marc teòric no és un retalla i enganxa d’informació agafada d’internet, tampoc és una còpia de llibres
   El matrc teòric l’has de redactar tú i citar correctament, d’acord amb les normes, tota la informació que utilitzis.
   Per interpretar, reelaborar o sintetitzar la informació recollida resulta de molta utilitat l’elaboració de quadres, taules, esquemes o ideogrames per part de l’autor del treball.
   – Marc aplicat
   S’explica allò que s’ha fet i com s’ha fet. Aquesta part està formada per: la metodologia, les tècniques, els procediments –instrumentalització– emprats per a l’obtenció o recollida d’informació.
   Cal incloure la versió definitiva del qüestionari, entrevista o checklist d’observació utilitzats. No es posen els qüestionaris contestats ni les entrevistes transcrites.
   Es descriu la mostra productora d’informació o informants, tècnica de mostreig emprada, el període en que es va fer la recollida d’informació i el buidatge.
   També es detalla l’especificació de les variables, la seva tipologia, els càlculs fets per obtenir els resultats i l’anàlisi dels mateixos per comunicar les troballes de la recerca.
   El capítol d’anàlisis de resultats normalment es fa mitjançant taules i gràfiques que inclouen els resultats més rellevants. Les taules i els gràfics han de ser d’elaboració pròpia.
   Acaba amb la discussió, on s’interpreten els resultats obtinguts.
 • Conclusions
  Cal fer aquesta part amb una redacció sintètica i ben estructurada que faci referència a les troballes més importants del treball vinculades amb els objectius que han guiat la recerca.
  També es pot fer referència a les limitacions que afecten al treball, als aspectes que hi manquen i explicar-ne els motius i formular propostes de futures línees d’investigació.

 • Referències i material complementari
   – Glossari
   Després de les conclusions, i si la temàtica específica de la recerca ho aconsella, es pot incloure un glossari.Consisteix en un llistat alfabètic amb la definició dels termes més rellevants emprats en el treball de recerca.
   – Referències bibliogràfiques
   Les referències bibliogràfiques són un llistat ordenat alfabèticament pel cognom del primer autor, tot seguint el sistema lletra per lletra de les diferents fonts d’informació, en suport paper o digitals, emprades en el treball. Només s’ha de referenciar les fonts emprades i consultades per fer el treball, no les existents sobre el tema (que és la bibliografia).
   Existeixen diferents estils per referenciar la bibliografia consultada; nosaltres utilitzem l’APA (American Psychological Association). Visita aquest enllaç per escriure correctament les referències bibliogràfiques.
   – Annexos
   Conté el material de suport emprat o obtingut en l’elaboració del treball. Aquesta part no es considera dins l’extensió del treball i pot enquadernar-se a part de la memòria. Els qüestionaris passats a una mostra de persones o la transcripció de les entrevistes no han de figurar en els annexos; en el cos o nucli del treball ja s’inclou una descripció de la informació que es recull mitjançant el qüestionari o l’entrevista
 • Comencem el treball de recerca: introducció, marc teòric i contextual de referència, cites i referències bibliogràfiques

  En aquest article et proposo una visió general de les etapes del treball de recerca per poder començar a estructurar les diferents parts o seccions que té la memòria escrita que has de presentar de la teva recerca.
  Em centraré fonamentalment en la introducció -en la qual s’inclouen les respostes a les preguntes de l’article anterior-, el marc teòric i contextual de referència i en com s’escriuen correctament les cites i referències bibliogràfiques que hagis consultat per fer el teu treball.