Simulacions amb l’Scratch per a la prevenció de pandèmies

Sílvia Zurita (@szuritamon)
Departament d’Educació, Barcelona


Es treballa l’ús de simuladors per a preveure l’evolució de l’expansió d’una pandèmia i l’eficàcia que poden tenir els diferents mètodes de controls adoptats.

La proposta té forma de projecte, amb alguns elements gamificats: parteix del repte d’haver de controlar una pandèmia que et tocarà a l’atzar el darrer dia del projecte a partir del que hem après fent servir simuladors i metodologia d’indagació. Té un contingut prou ampli però que es pot adaptar en funció de l’edat i els interessos dels alumnes. Inclou l’estudi crític de notícies i de continguts de salut, l’experimentació amb simuladors creats amb l’Scratch fent servir metodologies d’indagació, la recollida i anàlisi sistemàtica de dades, la programació amb l’Scratch a nivell mitjà i la discussió dels límits dels models i simulacions per a prendre decisions a la vida real.