Estudi experimental sobre l’impacte de la computació creativa a les funcions executives

Marco Antonio Rodríguez (@marfinfo)


Presentació dels resultats de l’estudi que relaciona les accions formatives relacionades amb la computació creativa i l’evolució de les funcions executives del lòbul frontal. Aquest estudi permet establir una metodologia per mesurar quin impacte tenen aquest tipus d’activitats sobre les habilitats cognitives dels nostres alumnes i en quina mesura aquest tipus d’activitats produeixen canvis.