MicroBlocks: programació per blocs per a microcontroladors

Bernat Romagosa (@bromagosa)
Professional independent, Sant Feliu de Llogregat

MicroBlocks és un nou llenguatge de programació inspirat en l’Scratch que s’executa directament en microcontroladors com els que incorporen les plaques micro:bit, NodeMCU i uns quants Arduinos.

El sistema MicroBlocks permet una programació interactiva, dinàmica i en paral·lel, igual que amb l’Scratch, però amb l’afegit que els programes funcionen de forma autònoma dins de la placa, sense necessitat d’estar connectats a l’ordinador. MicroBlocks ofereix, així, la flexibilitat i interactivitat de la programació per blocs, però sense renunciar a la possibilitat de construir projectes amb aplicació al món real.

MicroBlocks està sent desenvolupat per John Maloney, Jens Mönig i Bernat Romagosa.