Code Prague

Josep Maria Fargas
Bogatech, Barcelona
Blanca Amengual
Institut-Escola Les Vinyes, Castellbisbal
Ramon Alujas
Institut-Escola Les Vinyes, Castellbisbal
Caterina Riba
Institut-Escola Les Vinyes, CastellbisbalL’Institut-Escola Les Vinyes de Castellbisbal és un centre especial que està adherit a la Xarxa d’Instituts Innovadors associats a l’ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona. Els centres de la xarxa estan interessats en la innovació i millora educativa permanent que implica a tot el centre. Els centres tenen desplegaments curriculars singulars integrant les TIC, l’aprenentatge basat en projectes, el treball cooperatiu o les intel·ligències múltiples.

El Projecte Globalitzat és un projecte curricular transversal que estudia una temàtica específica, en el nostre cas el viatge de fi de curs dels alumnes de 4rt d’ESO a Praga, que requereix un alt grau de creativitat als alumnes i que incorpora continguts que tradicionalment s’estudien per separat en diferents àmbits disciplinaris. El PG té un fort enfocament competencial i permet barrejar coneixements de totes les àrees com ara les ciències socials, ciències naturals, educació visual i plàstica, matemàtiques i tecnologia. També s’integren la llengua (competència comunicativa i audiovisual), la lògica i el pensament computacional (construcció i programació de robots), per tal de tractar i comunicar de forma integrada, coherent i contextualitzada la informació que prové d’àrees disciplinàries diferents.

El Projecte Globalitzat permet utilitzar els coneixements conceptuals apresos per comprendre i comunicar als altres noves situacions a través de creacions originals i inèdites que impliquen dur a terme una recerca. Dóna la llibertat de triar la temàtica que es vol explicar creant, en el nostre cas, uns enginys robòtics que interactuen amb la realitat per transmetre coneixements, idees i fins i tot creacions artístiques. Finalment, també posa en pràctica els coneixements relacionats amb les competències metodològiques d’aprendre a aprendre, l’autonomia i iniciativa personal o “pro activitat”, el tractament de la informació i la competència digital.

El Projecte Globalitzat incita a qüestionar-se la realitat i a generar noves explicacions i interpretacions personals aplicant els aprenentatges a aquests nous àmbits o temàtiques. Per això cal planificar els processos de recerca i de creació, interactuar, compartir i col·laborar amb els companys/es, la necessitat de buscar ajuda i col·laborar amb els professors responsables de cada especialitat, reflexionar sobre les troballes i compartir-les per generar-ne de noves, etc. També cal anar informant del procés de creació mitjançant una mena de diari digital amb fotos i vídeos, que en definitiva representa el procés d’aprenentatge i que part d’aquest cal exposar en la presentació pública final que han de fer els alumnes.