Art i tecnologia amb p5.js

Francisco Pérez
Institut Pompeu Fabra, Martorell

p5.js és una biblioteca de JavaScript similar al llenguatge Processing que permet programar de forma fàcil aplicacions artístiques i tecnològiques a la web.

Permet interactuar en el navegador amb objectes HTML5. Es presentaran exemples bàsics que interaccionen amb el micròfon i la webcam i altres que impliquen la connexió a bases de dades en temps real o el reconeixement facial.

Cal que els assistents portin un ordinador portàtil amb l’editor p5.js, Sublime Text i les biblioteques p5.js que es poden descarregar de www.p5js.org i www.sublimetext.com.