Bases

VIII Jocs Florals Escolars de Catalunya

Bases de la categoria H: Conte audiovisual il·lustrat

Aquesta categoria, fruit de la col·laboració entre la Televisió de Catalunya i el Departament d’Educació, la de conte audiovisual il·lustrat, té l’objectiu de promoure la creació literària potenciant el treball interdisciplinari des de l’àmbit lingüístic, l’àmbit digital i l’àmbit artístic.

Característiques de la participació

 1. Aquesta categoria va adreçada a tot l’alumnat de primària inclosa la d’educació especial de primària.
 2. Els treballs han de ser en llengua catalana o en aranès.
 3. El treball presentat ha de ser col·lectiu, no es limita a un nombre màxim d’alumnes, d’aquesta manera es fomenta el treball com a grup classe o com a cicle.
 4. El conte es pot presentar en format de vídeo (no pot superar els 6 minuts de durada, comptant també els rètols) o en format de presentació (no pot superar les 35 pantalles incloent-hi també els rètols).
 5. El conte ha de ser original. Les imatges que l’il·lustrin han de ser elaborades pels alumnes en qualsevol tècnica plàstica. Tant en el format de vídeo com en el format de presentació la banda sonora ha d’incorporar la narració feta pels alumnes i la música o els efectes sonors creats i enregistrats preferentment pel grup participant o  bé de llibreries de música lliure de drets.
 6. El treball s’ha de lliurar, igualment que els textos narratius, a través del formulari establert (ha d’incloure el text del conte i l’enllaç per visualitzar la producció). Pel que fa a la producció en format de vídeo, l’enllaç ha de ser al Youtube del centre (de la XTEC a ser possible). Quant al format de presentació, l’enllaç ha de ser a una presentació emmagatzemada al Google Drive del centre (a poder ser de la XTEC), en una aplicació de presentacions que permeti la inserció de so.
 7. En el format de presentació es poden utilitzar diferents tècniques audiovisuals (stop motion, imatges en format de vinyetes…). El text del conte ha de ser a la banda sonora inclosa a la presentació.
 8. Els treballs, tant en el format de presentació com en el format de vídeo, han de mostrar la creació del conte tal com es fa en el programa “Una mà de contes”, del Canal Super3. Es poden trobar exemples i documentació al web del programa “Una mà de contes” (TV3. Super3. Una ma de contes, Jocs florals, Super3, TV3).

Selecció dels contes guanyadors

 1. Es crearà un jurat per a la categoria del conte audiovisual il·lustrat que seleccionarà un treball guanyador. Els treballs finalistes també quedaran ordenats per si es poden anar produint.
 2. El treball guanyador serà produït pel Canal Super3, pel programa “Una mà de contes”. La producció es realitzarà conjuntament amb el centre guanyador el primer trimestre del curs 2020-2021.
 3. El treball guanyador serà premiat amb un obsequi per a l’escola.
 4. El Canal Super3, en funció de les seves possibilitats, podrà produir algun altre conte finalista segons l’ordre que hagi decidit el jurat.
 5. Es valorarà el treball de forma global tenint en compte especialment l’originalitat del plantejament, la qualitat narrativa, l’adequació narrativa dels recursos plàstics i la qualitat sonora.

Altres consideracions

Per a la producció del treball guanyador, el Canal Super3 adaptarà i interpretarà el conte, sempre que escaigui, perquè s’adeqüi al mitjà televisiu.

No es valorarà cap treball amb músiques que atemptin contra els drets de terceres persones. L’organització en cap cas podrà ser considerada responsable d’aquests continguts, d’acord com estableix el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprovà el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria. En cas de reclamació judicial sobre aquest tipus de continguts, l’organitzador o el participant retiraran el contingut objecte de la disputa.

D’acord amb la base 3 i amb el que disposa l’article 8 del Reial decret legislatiu 1/1996 esmentat, els drets de propietat intel·lectual dels treballs presentats corresponen al titular del centre participant, i en conseqüència aquest s’obliga a cedir-los a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals SA, gratuïtament i sense límit temporal, sempre que el treball sigui seleccionat pel Canal Super3 per tal de transformar-lo i explotar-lo perquè s’adeqüi al mitjà televisiu. El Departament d’Educació, i els titulars dels centres educatius participants, no assumeixen cap dret de propietat intel·lectual ni industrial sobre el programa “Una mà de contes”.

Es donarà compliment a les previsions establertes a la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. En el cas que es vulguin utilitzar les dades o imatges dels menors, caldrà prèviament el consentiment de les persones que n’exerceixen la pàtria potestat o tutoria legal. Les escoles del conte guanyador i dels contes finalistes seguiran les instruccions que es donen a tots els centres educatius en el Documents per a l’organització i la gestió dels centres. Protecció de dades personals, ús d’imatges, propietat intel·lectual i Internet, i seran les responsables de gestionar-ho.

El fet de participar en aquest concurs implica el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases en la seva integritat. Qualsevol incompliment donarà lloc a la desqualificació del participant i, per tant, al fet que aquest no pugui ser seleccionat com a finalista, guanyador o rebre una menció, o rebre cap dels premis establerts a les bases.

Podeu veure el conte guanyador dels VI Jocs Florals Escolars de Catalunya que porta per títol “Vull portar arracades” a ”Una ma de contes” (TV3, Súper3, Una ma de contes, Vull portar arracades).

Barcelona, gener de 2021

ensenyament_h2logo_super3