La visió de l’aprenentatge al segle XXI

Maria Acaso en aquest vídeo planteja 5 factores clau per portar a la pràctica una revolució educativa que es necessària perquè es produeixin els canvis en una educació tradicional en la que realment ni els professors ensenyen ni els alumnes aprenen.
És cert que, com diu la Maria Acaso que molts docents pensen que els alumnes aprenen allò que se’ls ensenya, que el depositari del poder és sempre el professor, que el més important és el nostre cervell a l’hora d’aprendre, que hem de dedicar molt de temps a l’estudi o que el centre del procés ensenyament –aprenentatge és l’avaluació.
Penso que aquestes premisses estan molt allunyades de la realitat. No és difícil observar i comprovar que cada alumne/a aprèn de forma diferent o que si sabem escoltar als alumnes ens adonem que el coneixement pot anar en diverses direccions ( alumne/a-professor, alumne/a-alumne/a i evidentment, professor-alumne/a ). També hauríem de comptar en el procés d’ensenyament-aprenentatge amb altres elements que intervenen com són les emocions, l’espai, els ritmes d’aprenentatge de cada alumne…
Aprendre ha de proporcionar plaer i motivació, no només esforç o disciplina.
Finalment, seguint el plantejament de la Maria, quan es pensa en la d’avaluació, aquesta la centrem en una representació purament numèrica, quan hauria de ser una eina al servei de l’aprenentatge.

Mapa Conceptual de l’EPA

Aquest és el meu mapa conceptual dels recursos que utilitzo en el meu EPA

Mitjançant aquest mapa conceptual tinc accés fàcil als meus recursos per treballar.

Cerques booleanes

boolean

En l’actualitat Internet ha arribat a ser una gran Base de Dades a on podem trobar qualsevol informació de tots els àmbits. Informació que en moltes ocasions pot arribar ser tant elevada que es fa difícil de filtrar per aconseguir els resultats esperats. És necessària, doncs, proveir-nos d’eines per optimitzar aquestes cerques d’informació de tal manera que només ens arribi allò que realment ens interessa.

Una manera de poder acotar les nostres cerques a internet és mitjançant la utilització d’operadors booleans, tal i com va definir George Boole a través de l’àlgebra que porta el seu nom (àlgebra booleana). Aquesta àlgebra ens permet definir una teoria de conjunts simple però efectiva.

Les tres operacions bàsiques que es poden utilitzar en les cerques són AND, OR i NOT.

AND

Aquest operador representa la conjunció “i”. Es pot utilitzar per reduir el nombre de resultats i que només se’ns mostri aquells que compleixin, alhora, tots els termes buscats. Tant es

pot utilitzar els símbols “&” com “+” com l’operador “AND”.

and2

Per exemple, podem buscar el terme begudes + ensucrades i només trobarem els resultats de totes aquelles begudes que són ensucrades, en cap cas ens mostrarà altres begudes i altres conceptes d’ensucrades.

OR

Aquest operador representa la disjunció “o”. Es pot utilitzar per ampliar en les cerques tots els resultats  que compleixin un dels termes buscats i no tots com en el cas anterior. S’utilitza l’operador “OR” i els símbols “|” i “O”.

or2

Per exemple, en els cas de les begudes OR ensucrades, se’ns mostraran totes les entrades en que hi surti un dels termes, tant totes les begudes com tot allò que te relació amb ensucrades, siguin o no begudes.

NOT

Per últim, l’operador NOT ens permet reduir les cerques excloent alguns dels termes buscats, de tal manera que només es mostraran aquelles que compleixin
únicament la condició. S’utilitza l’operador “NOT” i el símbol de negació “-“.

not2

Per exemple, si únicament volem buscar les begudes que no són ensucrades, utilitzaríem la sentència begudes NOT ensucrades.

 

Autor: Pedro Margolles
Darrera actualització: 6 d’abril del 2014.