Fòrum projectes de recercaAprenentatge Basat en Projectes

L’aprenentatge basat en problemes o projectes (ABP) és una de les metodologies d’aprenentatge basades en el constructivisme que utilitza un conjunt d’activitats al voltant d’una situació, escenari o problema, amb la finalitat que l’estudiant aprengui a buscar, analitzar i utilitzar la informació i a integrar el coneixement.

L’ABP condueix l’estudiant a aprendre una metodologia que li permetrà autoformar-se i, en conseqüència, autoreciclar-se en el futur al llarg de la seva vida professional; és a dir “aprendrà a aprendre”

L’ABP col·loca els estudiants enfront d’una situació davant la qual assumeixen el rol d’interessats, de “propietaris” de la situació. Les situacions o problemes plantejats són del món real. Els docents (tutors) guien l’aprenentatge posant a prova, qüestionant i desafiant el pensament dels estudiants. L’escenari o situació es dissenya tenint en compte els objectius educatius irrenunciables en el programa formatiu.

El professor en aquesta metodologia canvia el seu rol tradicional i passa a ser tutor d’un grup reduït d’estudiants; el seu rol és estimular la discussió i l’anàlisi crítica del coneixement.

Un altre aspecte important de l’ABP és aprendre de manera integradora. La situació o problema no es planteja en el context concret d’una assignatura, la seva exploració requereix coneixements de diferents matèries. L’aprenentatge no és fragmentat, s’integra simulant el que passa en la realitat, en les situacions problemàtiques reals.

Segons diferents autors, els estudiants que s’han format amb aquesta metodologia són capaços de:

  • Investigar una qüestió complexa.

  • Col·laborar amb els seus iguals com a col·legues en un grup d’aprenentatge.

  • Buscar informació, no només en el material imprès o Internet, sinó també posant-se en contacte directe amb experts.

  • Compartir la seva informació amb el grup i tutor.

  • Adoptar una posició i justificar les seves conclusions utilitzant dades que la sustenten.

  • Pensar en diferents solucions en lloc d’apressar-se a extreure conclusions.

  • Estar motivats per aprendre.Projecte Aula Oberta

Inici Aula Oberta

En els darrers anys en el nostre centre s’han anat realitzant diversos projectes per tal de millorar el rendiment dels alumnes i la qualitat d’ensenyament, aquest curs s’ha cregut convenient de posar fil a l’agulla per donar atenció a tots aquells alumnes que tots som conscients que tenen capacitats per aprovar
la ESO però que per un motiu o altre estan completament desmotivats i que sense una atenció específica no serien capaços d’assolir els objectius mínims.  L’Aula Oberta ens permetrà aconseguir mitjançant  una adaptació curricular diferenciada a la resta d’alumnes  la seva inserció dins del sistema educatiu i orientar-los cap al món laboral i professional.