3.1 Aspectes generals i tutoria.-

Llei d’Educació

57.7. L’acció tutorial a l’educació bàsica, que comporta el seguiment individual i col·lectiu dels alumnes, ha de contribuir al desenvolupament de llur personalitat i els ha de prestar l’orientació de caràcter personal, acadèmic i, si escau, professional que els ajudi a assolir la maduresa personal i la integració social. Per a facilitar a les famílies l’exercici del dret i el deure de participar i d’implicar-se en el procés educatiu de llurs fills, els centres han d’establir procediments de relació i cooperació amb les famílies i els han de facilitar informació sobre l’evolució escolar i personal de llurs fills.
Capítol III
Les famílies
Article 25
Participació de les famílies en el procés educatiu
1. Les mares, els pares o els tutors dels alumnes, a més dels altres drets que els reconeix la legislació vigent en matèria d’educació, tenen dret a rebre informació sobre:
a) El projecte educatiu.
b) El caràcter propi del centre.
c) Els serveis que ofereix el centre i les característiques que té.
d) La carta de compromís educatiu, i la coresponsabilització que comporta per a les famílies.
e) Les normes d’organització i funcionament del centre.
f) Les activitats complementàries, si n’hi ha, les activitats extraescolars i els serveis que s’ofereixen, el caràcter voluntari que aquestes activitats i serveis tenen per a les famílies, l’aportació econòmica que, si escau, els comporta i la resta d’informació rellevant relativa a les activitats i els serveis oferts.
g) La programació general anual del centre.
h) Les beques i els ajuts a l’estudi.
2. Les mares, els pares o els tutors dels alumnes matriculats en un centre tenen dret a rebre informació sobre l’evolució educativa de llurs fills. Amb aquesta finalitat, el Departament ha de preveure els mitjans necessaris perquè els centres, el professorat i altres professionals puguin oferir assessorament i atenció adequada a les famílies, en particular per mitjà de la tutoria.
3. Les mares, els pares o els tutors tenen el deure de respectar el projecte educatiu i el caràcter propi del centre, el dret i el deure de participar activament en l’educació de llurs fills, el deure de contribuir a la convivència entre tots els membres de la comunitat escolar i el dret de participar en la vida del centre per mitjà del consell escolar i dels altres instruments de què es dotin els centres en exercici de llur autonomia.
4. El Govern ha de promoure, en el marc de les seves competències, les mesures adequades per a facilitar l’assistència de mares i pares a les reunions de tutoria i l’assistència de llurs representants als consells escolars i als altres òrgans de representació en què participin.
———————————————————————————————————
Sobre el document de les

.1.- Instruccions inici de curs 2011-12

L’atenció a la diversitat de necessitats educatives dels alumnes i l’objectiu d’assolir les competències que els permetin el desenvolupament personal i escolar és un principi comú a tots els cicles i etapes de l’educació obligatòria, que cada centre precisa en el seu projecte educatiu i que té conseqüències en l’organització de la seva activitat docent, en la pràctica professional del professorat i, de manera molt especial, en l’acció tutorial. En el document “Acció tutorial a l’educació secundària” hi ha indicacions i es desenvolupen amb detall orientacions i suggeriments en matèria de tutoria que amplien les indicacions que a continuació s’expliciten. Acció tutorial. Aspectes generals L’acció tutorial (article 15 del Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius) comporta el seguiment individual i col·lectiu dels alumnes en els termes establerts en el projecte educatiu i en les normes d’organització i funcionament del centre amb la finalitat de contribuir al desenvolupament de llur personalitat i prestar-los l’orientació de caràcter personal i acadèmic que els ajudi a assolir la maduresa personal i la integració social. Per facilitar a les famílies l’exercici del dret i el deure de participar i d’implicar-se en el procés educatiu de llurs fills, els centres han d’establir els procediments de relació i cooperació amb les famílies previstos a la carta de compromís educatiu, i els han de facilitar informació sobre l’evolució escolar i personal de llurs fills (article 57.7 de la Llei d’educació). (Vegeu l’apartat “Implicació i participació de les famílies en el procés educatiu. Carta de compromís educatiu”.) Acció tutorial a l’ESO Els professors que exerceixen la tutoria són responsables del seguiment dels alumnes i han de vetllar per la millora dels resultats d’aprenentatge i l’èxit escolar de tots els alumnes que tenen assignats, i especialment per l’assoliment de les competències bàsiques i la coordinació, amb aquests efectes, de tots els professors que incideixen en un mateix alumne o alumna. El tutor o tutora, que preferentment serà un o una docent amb experiència, ha de tenir cura que l’elecció del currículum optatiu per part de l’alumne o alumna sigui coherent al llarg de l’etapa i doni resposta als seus interessos i necessitats, tant pel que fa a la seva situació actual com a les seves opcions de futur acadèmic i laboral. En els tres primers cursos de l’etapa els alumnes han de decidir entre diverses matèries optatives ofertes pels centres dins el marge horari establert, per tal de reforçar, consolidar o ampliar els seus aprenentatges. En el quart curs d’ESO la franja d’optativitat és més gran i, per tant, els centres han d’informar i orientar els alumnes perquè l’elecció de les matèries optatives específiques serveixi per consolidar aprenentatges bàsics o puguin ser útils per a estudis posteriors o per incorporar-se al món laboral. Aquesta elecció ajuda a perfilar un possible itinerari formatiu al final de l’etapa, sense condicionar de manera definitiva el futur acadèmic o professional de l’alumne/a. D’acord amb l’article 17 de l’Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria (DOGC núm. 5155, de 18.6.2008), en finalitzar l’etapa el centre ha d’elaborar un document orientador per a l’alumne o alumna, que ha de ser confidencial i el seu contingut no té caràcter prescriptiu. A partir d’aquest document, i amb l’ajut del tutor o tutora i del professor o professora d’orientació, que planificaran activitats d’orientació en el grup classe, tant individuals com col·lectives, l’alumne o alumna podrà definir el seu itinerari academicolaboral. En tots els casos cal vetllar per una orientació acadèmica i professional en igualtat entre els nois i les noies, superant els estereotips lligats al gènere.

PER AL PERSONAL DOCENT I LA TUTORIA. més indicacions.-

Marc legal

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 
DOGC núm. 5686 – 05/08/2010

 

 

DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. (Pàg. 61485)

Article 15

Acció tutorial

1. L’acció tutorial té per finalitat contribuir, en col·laboració amb les famílies, al desenvolupament personal i social de l’alumnat en els aspectes intel·lectual, emocional i moral, d’acord amb la seva edat, i comporta el seguiment individual i col·lectiu de l’alumnat per part de tot el professorat.

2. Les actuacions associades a l’acció tutorial, com a mínim, han de:

a) Informar les mares, els pares o tutors/es sobre l’evolució educativa dels seus fills i filles, i oferir-los assessorament i atenció adequada.

b) Facilitar a pares, mares i tutors/es legals l’exercici del dret i el deure de participar i implicar-se en el procés educatiu dels seus fills i filles.

c) Vetllar pels processos educatius de l’alumnat i promoure, especialment a l’etapa d’educació secundària obligatòria, la implicació de cada alumne/a en el seu procés educatiu.

d) Dur a terme la informació i l’orientació de caràcter personal, acadèmic i professional de l’alumnat, tot evitant condicionants lligats al gènere.

e) Vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva participació en les activitats del centre.

f) Aquelles altres actuacions de caràcter individual o col·lectiu específicament establertes en els decrets reguladors del currículum de cada ensenyament, entre les quals, en els ensenyaments professionalitzadors que escaigui, hi haurà la tutorització de les pràctiques en les empreses.