CREATIVE SPACE

Clica en l’imatge.

L’espai plàstic i artístic ofereix als infants la possibilitat d’experimentar amb les pintures, el volum i l’art efímer amb elements naturals. Ofereix materials que estimulen la creativitat i  propostes artístiques que serveixen com a provocació de l’acció dels infants. És vehicula en llengua anglesa.

The plastic and artistic space offers children the opportunity to experiment with paintings, volume and ephemeral art with natural elements. It offers materials that stimulate creativity and artistic proposals that serve as a provocation of the action of children. It is used in English.