Tasca

Abans de començar cal que us organitzeu per grups d’un mínim de 3 persones i que us repartiu la feina. Cada grup necessitarà:

  • Guionistes: encarregats d’escriure el guió i de lliurar-lo als actors amb temps suficient perquè se’l puguin preparar.
  • Productors: encarregats de preparar el rodatge (actors, vestuaris,…).
  • Càmeres: encarregats de manejar la càmara i enregistrar la imatge.
  • Editors: Responsables del muntatge final.
  • Actors: protagonistes del clipmetratge.

Més endavant creareu un portafoli digital, per recollir totes les tasques proposades en aquesta  webquesta, i un clipmetratge per presentar-lo al premi.

Us impliqueu?

Necessitem joves dinàmics, creatius i amb iniciativa que realitzin campanyes de sensibilització i plans d’acció per tal d’assolir la igualtat de gènere i conviure, tots junsts,  en un món més just, sostenible i pacífic.

Aquesta igualtat es troba recollida en:

  • Agenda 2030: ODS 5. Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i les nenes.
  • La Carta de la Terra. Principi 11. Afirmar la igualtat i equitat de gènere com a prerequisit per al desenvolupament humà sostenible i assegurar l’accés universal a l’educació, la sanitat i les oportunitats econòmiques.