Sessió 28 Valoració final

7 de juny

  1. Acabar de mirar la pel·lícula.
  2. Comentar-la.
  3. Qüestionari individual de valoració final del projecte.
  4. Valoració grupal del projecte, propostes de millora.