Reunió 2.

Avui tenim reunió amb Josep Arregui, de l’empresa School Trainers (antic Crece).
Fem un repàs de l’estat actual de l’AC a l’escola. Quines estructures fem servir

 

21Abril2016. Josep Arregui, Anna Galán, Pere Bernet, Marta Sitjar, Xavier de Torróntegui.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA SOBRE TREBALL COOPERATIU
BAUDRIT, A. (2000): El tutor: Procesos de tutela entre alumnos. Barcelona. Paidós.
Dedicat exclusivament a la tutoria entre iguals, el llibre fa un repàs a la diversitat
d’aplicacions i ús variat d’aquest mètode, fet que explica la seva efectivitat. Així mateix,
alerta sobre els possibles inconvenients per tal d’evitar conseqüències negatives de la
tutoria i fruir d’un mètode que completa l’actuació docent en individualitzar i personalitzar
l’ajut.
BONALS, J. (1996). El trabajo en equipo del profesorado. Barcelona: Graó. L’autor
parteix de la convicció que el professorat ha de saber treballar en equip de manera
eficient, per tal de col·laborar a trobar respostes que permetin anar-se ajustant a les
diferents necessitats que sorgeixen a l’escola d’avui. El llibre està organitzat en tres
parts. La primera se centra en la millora de les relacions en els equips de treball. La
segona inclou casos pràctics, com exemplificacions d’intervenció en l’organització i en la
dinàmica dels equips docents. L’última parla del paper dels assessors psicopedagògics en
les temàtiques tractades.
BONALS, J. (2000): El trabajo en pequeños grupos en el aula. Barcelona. Graó. A
partir de la concepció de grup operatiu (conjunt de persones que intenten abordar un
objectiu comú treballant en equip), l’autor repassa els aspectes bàsics del treball en grup.
DURAN, D. I VIDAL, V. (2004). Tutoría entre iguales. De la teoría a la práctica.
Barcelona: Graó. Amb una estructura similar a l’anterior, la segona part del llibre aporta
els materials per aplicar la tutoria entre iguals a la secundaria, a l’àrea de llengua i
literatura castellana, amb fitxes d’activitat per als dos cicles de l’ESO i un ventall de
pautes per als alumnes i el professorat.
FABRA, M. L. (1992): Técnicas de grupo para la cooperación. Barcelona. CEAC. Es
parteix de l’anàlisi de la classe com un grup i de la necessitat de treballar en grup. Es
descriu, d’una forma pràctica, com crear grups a l’aula. Es comenten les principals
tècniques i jocs de grup per ser utilitzades a les aules, organitzant-les per continguts i
desenvolupament personal. Malgrat que l’aprenentatge cooperatiu és inclòs com una
tècnica més de desenvolupament d’habilitats intel·lectuals, alguns mètodes cooperatius
són recollits en el llibre.
JOHNSON, D., JOHNSON, R. I HOLUBEC, E. (1999): El aprendizaje cooperativo en el aula. Barcelona. Paidós. Aquest llibre, publicat en anglès al 1994, exposa de forma
sintètica i clara el concepte d’aprenentatge cooperatiu i la seva posada en pràctica a les
aules. Dirigit expressament al professorat, repassa les diferents actuacions docents:
decisions prèvies (objectius, creació d’equips, disposició de l’aula i assignació de rols), la
classe cooperativa (explicació, interdependència positiva i supervisió d’alumnes) i
activitats posteriors (avaluació i reflexió de l’equip).
2
MIR, C. (COORD) (1998): Cooperar en la escuela. La responsabilidad de educar para
la democracia. Barcelona. Editorial Graó. El llibre, des d’una concepció àmplia de
cooperació, aborda aspectes rellevants per millorar i democratitzar l’escola. Ens resulta
especialment interessant la conceptualització d’aprenentatge cooperatiu i les dificultats
per estendre’l en el sistema educatiu, així com l’anàlisi dels processos de cooperació a
l’aula. I més enllà de l’aula, el llibre tracta també les possibilitats de col·laboració entre
mestres, amb les famílies i amb l’entorn.
MONEREO, C.; DURAN, D. (2001). Entramats. Mètodes d’aprenentatge cooperatiu i
col·laboratiu. Barcelona: Edebé. Després d’un capítol introductori a l’aprenentatge entre
iguals, el llibre presenta diferents mètodes d’aprenentatge cooperatiu (tutoria entre
iguals, puzle, treball d’investigació, grup natural…) tant entre alumnes com entre
professors. Cada mètode és presentat a través d’un conte ambietat en un centre de
secundària. Les narracions –que permeten “veure” el mètode en acció- van
acompanyades de guies sobre el mètode en qüestió.
PUJOLÀS MASET, P. (2001). Atención a la diversidad y aprendizaje cooperativo en
la educación obligatoria. Málaga: Ediciones ALJIBE.
Enseñar juntos a alumnos diversos es posible, Pere Pujolàs i Maset, Cuadernos de
Pedagogía, 317, octubre 2002
PUJOLÀS, P. (2003). Aprendre junts alumnes diferents. Els equips d’aprenentatge
cooperatiu a l’aula. Vic: Eumo Editorial. El llibre presenta el treball cooperatiu de
l’alumnat com una recurs per a l’escola inclusiva. En aquest sentit es repassa
l’organització de l’aula, es presenten alguns mètodes d’aprenentatge cooperatiu i les
caracterítstiques d’una unitat didàctica organitzada sobre el treball cooperatiu.
Grupos cooperativos (Tema del mes), Pere Pujolàs Maset (coord.), Cuadernos de
Pedagogía, 345, abril 2005
RUÉ, J. (1991): El treball cooperatiu. L’organització social de l’ensenyament i
aprenentatge. Barcelona. Barcanova. La primera part del llibre aborda els paradigmes de
la recerca educativa i el marc teòric del treball cooperatiu: definició, mètodes,
rendiments, teories psicopedagògiques, condicions i pauta per a l’aplicació. La segona
part descriu una recerca on es comparen situacions de treball en grup i treball en equip
cooperatiu i s’analitza en detall com la pauta de treball cooperatiu afecta els components
de l’activitat d’aula en el seu conjunt.

Publicat dins de BIBLIOGRAFIA | Deixa un comentari

Reunió 31març2016

Avui hem fet la primera reunió del grup.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Hola MICOS !!!

MIllora COntinua.

Per fi engeguem un lloc on compartir entre tot el claustre els continguts de les reunions de l’anomenat grup innova, o micos per als amics…

On penjar articles, recomanar llibres, autors, compartir experiències, deixar comentaris…
Un lloc que volem que sigui força actiu, punt de confluència de les inquietuds de tots i cadascun de nosaltres envers l’Aprenentage Cooperatiu.

 

Publicat dins de General | 1 comentari