CONTINGUTS

La matèria de socials a 3ESO s’organitza al voltant de quatre blocs temàtics: l’organització política del territori, l’estudi de la població, la ciutat i les activitats econòmiques.

I. L’ORGANITZACIÓ POLÍTICA DEL TERRITORI

 1. L’Estat. Definició. Elements de l’Estat. Funcions de l’Estat. Tipus d’estats segons qui governa, segons la posició de la religió, segons la participació ciutadana. Separació de poders: executiu, legislatius i judicial. Criteris per la delimitació de les fronteres. Estats centralitzats/descentralitzats.
 2. ONU. Objectius principals. Organismes especialitzats: FAO, UNESCO, OMS. Dret de veto. Conflictes entre estats: causes.
 3. Divisió territorial d’Espanya: municipis, províncies i comunitats autònomes. Divisió territorial de Catalunya: cal afegir les comarques i les vegueries.
 4. Unió Europea. Països membres. Fases d’ampliació. Institucions europees i seus: Comissió Europea, Parlament europeu i Tribunal Europeu de Justícia.

II. LA POBLACIÓ

 1. Diferenciació entre població i poblament.
  Taxes demogràfiques: natalitat, fecunditat, mortalitat, mortalitat infantil, creixement natural o vegetatiu, creixement real. Mapa del creixement de la població mundial (creixement vegetatiu per països).
 2. Estructura de la població. Piràmide de població.
 3. Gràfic del model de transició demogràfica. Fases i comportament de la natalitat, de la mortalitat i del creixement vegetatiu a cada fase.
 4. Densitat de població. Mapa mundial de densitat de població. Factors que afavoreixen el poblament.
 5. Migracions. Definició i tipus segons la motivació, el caràcter, la durada, la destinació. Mapa dels fluxos migratoris actuals al món.

III. POBLAMENT URBÀ

 1. Evolució de la població urbana i rural al món a partir de 1950.
 2. Tipologies urbanes: àrea urbana, àrea metropolitana, conurbació, regió metropolitana i megalòpoli.
  Tipus de plans urbans: irregular, ortogonal i radiocèntric.
 3. La divisió funcional de la ciutat: funcions urbanes presents al centre i a la perifèria.
 4. Els problemes socials de les ciutats dels països desenvolupats: el llindar de la pobresa. El quart món.
 5. Els problemes mediambientals urbans: contaminació atmosfèrica i la generació de residus.
 6. Els agents socials urbans: propietaris, promotors immobiliaris, ciutadans, empresaris i institucions i organismes públics.
 7. El planejament urbanístic: el sòl urbanitzat, urbanitzable i no urbanitzable
 8. Els elements del paisatge urbà: camins, límits, fites, nodes i barris.

IV. L’ACTIVITAT ECONÒMICA I LA TRANSFORMACIÓ DEL TERRITORI

 1. L’activitat econòmica: definició, fases i sectors de l’activitat econòmica.
 2. Els sistemes econòmics: de subsistència, comunista i capitalista.
 3. La Revolució agrícola. Característiques i conseqüències.
 4. Elements dels paisatges agrícoles: parcel.les (forma i aprofitament), sistemes de reg, espècies conreades, hàbitat i xarxa viària.
 5. L’agricultura tradicional, la de plantació i l’agricultura de mercat. Característiques i problemàtiques.
 6. La pesca: corrents marins i caladors. Sobrepesca i esgotament dels recursos pesquers. L’Aqüicultura.
 7. L’activitat industrial: Factors de localització de l’activitat industrial. Tipus d’indústries. Deslocalització. Polígons industrials i parcs tecnològics.
 8. Les activitats terciàries o els serveis. La classificació dels serveis. La terciarització de l’activitat econòmica. El comerç. Les organitzacions internacionals de comerç. Els transports. El turisme.
 9. La globalització econòmica. El paper de les multinacionals.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

 
Go to Top