Instruccions

Comencem el curs 2012-13

0

El proper dimecres 12 de setembre de 2012, començarem un nou curs i cal començar a recordar algunes coses. Coses importants com, per exemple, el dossier. Recordeu que a la matèria de socials no utilitzem llibreta. El que fem és elaborar el nostre propi llibre de socials i per aquesta raó cal ser prou ordenat com i per anar arxivant els fulls d’aquesta matèria tots junts i per ordre cronològic. A mode de recordatori aquí teniu les instruccions bàsiques:

PAUTES D’ELABORACIÓ DEL DOSSIER DE SOCIALS

PORTADA

* El primer full del dossier és la portada

* Els elements de la portada són el nom de la matèria, el núm. d’avaluació, la data de lliurament, el nom de l’alumne/a i el nom del professor/a

ÍNDEX

* El format de l’índex consisteix en escriure la descripció de l’activitat a l’esquerra i el número de pàgina corresponent a la dreta.

PAGINACIÓ

* Tots els fulls amb contingut han de portar número de pàgina . Cal paginar les dues cares del full si tenen contingut.

* Tots els fulls tenen data. Cada vegada que es comença un full cal posar la data a la part superior dreta. Si comencem un exercici en una data diferent de la del full, cal posar-la a la dreta de nou, a l’alçada de l’enunciat.

PRESENTACIÓ

* Tots els fulls han de ser del mateix tamany i disseny.

* El treball ha de ser polit.

* Cal presentar el dossier enquadernat amb un sistema de fixació i a la data convinguda.

CONTINGUT

* Cal que hi hagi correspondència entre l’índex i el contingut.

* El/la professor/a facilitarà un llistat de totes les activitats per a realitzar el càlcul el percentatge de contingut realitzat per l’alumne/a.

* El contingut ha d’estar ordenat cronològicament.

CORRECCIÓ

* Cal utilitzar un color contrastat per a fer les correccions (per als enunciats i les respostes s’acostuma a utilitzar els colors blau o negre; per a les correccions cal utilitzar el color vermell).

* Totes les activitats han d’estar revisades (cal demostrar que els exercicis han estat revisats i això vol dir que amb color vermell han d’estar corregides aquelles coses que us havieu deixat de posar o que no havieu posat correctament).

 

Sortida a Puigdetiula

0

Aquí teniu els enllaços per poder-vos descarregar el qüestionari de la sortida a Puigdetiula. En una arxiu pdf teniu les preguntes, i en un altre, el mapa topogràfic.

Qüestionari de la sortida

Mapa topogràfic de Cubelles

Sobre el mapa, cal:

 1. Traçar l’itinerari
 2. Marcar les parades amb el seu horari
 3. Calcular la distància recorreguda amb l’ajuda de l’escala gràfica.

Recordeu que la data de lliurament és el primer dia de classe després de les vacances.

Crear i editar un Google site o lloc web de Google

0

Avui hem presentat el dossier digital o eportafoli que cadascú haurà de tenir amb tres activitats. Aquí teniu enllaços on trobareu les instruccions tal i com jo avui us ho he explicat.

Crear un Google site

MAPA DEL CREIXEMENT VEGETATIU A ESPANYA. 2009

0

A la taula que s’adjunta tens el creixement vegetatiu o natural d’Espanya per províncies de l’any 2009. A partir d’aquestes dades:
1. Ordena de més a menys les 5 províncies amb més creixement vegetatiu

2. Quines són les cinc províncies que perden més població?

3. A continuació, establirem els diferents intervals i el color que emprarem per a cadascun
+ 5.000 Violeta
5000-2000 Blau fosc
2000-0 Blau cel
per sota de 0  Gris clar

taula amb les dades per províncies, INE

Recorda que per poder tenir un mapa necessites que hi siguin els elements corresponents (títol, llegenda, font, etc)

Instruccions per a fer una exposició oral amb diapositives

0

Pautes per fer una exposició oral amb el suport d’una presentació de diapositives

Caràtula

 • Cal que aparegui el títol de la presentació, els autors/es, el grup de matrícula i el logo de l’escola.

Índex

 • Els apartats principals cal que estiguin ordenats numèricament, de forma coherent. Per subdividir un apartat en subapartats n’ha de tenir com a mínim dos.
 • L’índex ha de presentar un equilibri, tots els apartats tenen més o menys el mateix número de subapartats.
 • L’índex ha de donar una idea clara sobre el seu contingut.

Disseny i text

 • La presentació ha de ser visual, les diapositives han de presentar més imatges que text.
 • A les diapositives que presentin text, han de predominar frases amb una longitud no superior a dues línies.
 • El text de la diapositiva cal que es pugui llegir fàcilment des de qualsevol punt de l’aula. Això vol dir que el cos i el color de la lletra, i el fons de la diapositiva són adequats.

Vocabulari

 • El vocabulari emprat ha de ser planer, senzill i precís.
 • Cal utilitzar la terminologia pròpia de la matèria

Ortografia

 • El text no ha de presentar cap falta d’ortografia.

Imatges: gràfics, taules i figures

 • L’ús de les imatges ha d’estar justificat: resumeixen, puntualitzen, comparen el contingut de l’apartat.
 • Cal que aparegui el títol al peu dels gràfics, taules i/o figures.
 • En el cas de no ser d’elaboració pròpia, ha d’aparèixer la font de procedència.

Conclusions

 • La presentació ha d’acabar amb una diapositiva de conclusió, en la qual es resumeix de forma breu (2 o 3 punts) el contingut de la presentació.

Comunicació i temps

 • La presentació s’ha d’ajustar al temps preestablert i ha d’estar repartit equitativament entre totes les seqüències de la presentació.
 • El to de veu és molt important ja que un to adequat ajuda a la comprensió de les idees que es defensen.
 • Compartir els coneixements adquirits amb la presentació és valorat molt positivament així que cal fomentar la participació de l’audiència.

Mapa de la Unió Europea

0

En un mapa mut polític dels estats d’Europa fes les següents activitats:

Activitat 1: Posa el nom dels 27 països membres de la UE (pàg. 53 del llibre). Escriu els noms en color negre i lletra majúscula.

Activitat 2: Acoloreix els països membres segons l’any d’incorporació a la UE:

 • Països fundadors. 1958 (color verd)
 • Països incorporats entre 1973 i 1986 (color groc)
 • Països incorporats entre 1990 i 1995 (color vermell)
 • Països incorporats a partir del 2000. (color blau)

Activitat 3: Situa les ciutats que són seu d’organismes europeus:

 1. Parlament europeu (Estrasburg)
 2. Comissió europea (Brussel.les)
 3. Tribunal europeu de justícia (Luxemburg)
 4. Banc central europeu (Fràncfort)

Activitat 4: Fes la llegenda de tots els recursos emprats en fer aquest mapa (tipus de lletres i colors)

Activitat 5: Explica al teu dossier el significat de les sigles següents: CECA, CEE, FEDER, FEOGA, PAC.

Activitat 6: Ordena en un eix cronològic els següents esdeveniments

 • Signatura del Tractat de Maastricht
 • Creació de la CECA
 • Tractat de Roma
 • L’euro es converteix en la moneda de dotze membres de la UE.

Activitat 7: Explica la importància dels tractats de Roma i de Maastricht.

Pautes per fer el mapa polític

2

Per a realitzar l’activitat del mapa polític d’Espanya, us recordo les instruccions:

 • TÍTOL. A la part superior, centrat en majúscula.
 • ROTULACIÓ.
  • El nom de les províncies s’ha d’escriure
   • en majúscula
   • en color negre
   • centrat dins dels límits de la província
   • orientat de la mateixa manera que el títol (paral.lel)
  • El nom de les comunitats autònomes s’ha d’escriure
   • en majúscula (una mica més gran que el nom de les províncies)
   • en color blau
   • centrat dins dels límits de la comunitat autònoma
   • orientat com el títol i el nom de les províncies
 • LÍMITS. Heu de resseguir el límit entre comunitats autònomes amb un rotulador prou gruixut.
 • LLEGENDA. La llegenda ha de contenir tots els elements necessaris per a poder distingir una província d’una comunitat autònoma i per tant, ha de contestar les següents preguntes
  • Com s’ha escrit el nom de les províncies?
  • Com s’ha escrit el nom de les CCAA?
  • Com s’ha traçat el límit entre províncies?
  • Com s’ha traçat el límit entre CCAA?

A la llegenda s’ha de reflectir els recursos emprats per a fer el mapa.
La llegenda ha d’anar dins d’un rectangle al marge inferior dret, preferiblement. Si no es pot, en algun altre lloc de la part inferior o dels marges dret o esquerre.

La llegenda és un element fonamental per poder entendre i llegir la informació de qualsevol mapa. En el cas del mapa polític d’Espanya per províncies i CCAA (comunitats autònomes) hem de reflectir la retolació i els límits entre comunitats autònomes.

BARCELONA Nom de província

CATALUNYA Nom de comunitat autònoma

_________ límit de comunitat autònoma

La llegenda va envoltada per un requadre i la seva posició, preferiblement en un lateral.

Comencem!!

0

Avui comencem un nou curs i cal començar a recordar algunes coses. Coses importants com, per exemple, el dossier. Recordeu que a la matèria de socials no utilitzem llibreta. El que fem és elaborar el nostre propi llibre de socials i per aquesta raó cal ser prou ordenat com i per anar arxivant els fulls d’aquesta matèria tots junts i per ordre cronològic. A mode de recordatori aquí teniu les instruccions bàsiques:

PAUTES D’ELABORACIÓ DEL DOSSIER DE SOCIALS

PORTADA

* El primer full del dossier és la portada

* Els elements de la portada són el nom de la matèria, el núm. d’avaluació, la data de lliurament, el nom de l’alumne/a i el nom del professor/a

ÍNDEX

* El format de l’índex consisteix en escriure la descripció de l’activitat a l’esquerra i el número de pàgina corresponent a la dreta.

PAGINACIÓ

* Tots els fulls amb contingut han de portar número de pàgina . Cal paginar les dues cares del full si tenen contingut.

* Tots els fulls tenen data. Cada vegada que es comença un full cal posar la data a la part superior dreta. Si comencem un exercici en una data diferent de la del full, cal posar-la a la dreta de nou, a l’alçada de l’enunciat.

PRESENTACIÓ

* Tots els fulls han de ser del mateix tamany i disseny.

* El treball ha de ser polit.

* Cal presentar el dossier enquadernat amb un sistema de fixació i a la data convinguda.

CONTINGUT

* Cal que hi hagi correspondència entre l’índex i el contingut.

* El/la professor/a facilitarà un llistat de totes les activitats per a realitzar el càlcul el percentatge de contingut realitzat per l’alumne/a.

* El contingut ha d’estar ordenat cronològicament.

CORRECCIÓ

* Cal utilitzar un color contrastat per a fer les correccions (per als enunciats i les respostes s’acostuma a utilitzar els colors blau o negre; per a les correccions cal utilitzar el color vermell).

* Totes les activitats han d’estar revisades (cal demostrar que els exercicis han estat revisats i això vol dir que amb color vermell han d’estar corregides aquelles coses que us havieu deixat de posar o que no havieu posat correctament).

Resum sobre la globalització

0

Què és la globalització?
Quines són les característiques de la globalització?
Quina diferència hi ha entre una empresa nacional i una multinacional?
A quins països pertanyen la majoria de les  multinacional?
Quines són les principals institucions econòmiques mundials?
Quines són les funcions del Fons Monetari Internacional?
Quins són els grans centres de l’economia mundial?
Quines diferències hi ha entre els EUA i la UE?
Quins són els països BRIC?
En quina qüestió han entrat en conflicte recentment la UE i els països emergents?
Quins són els principals contrastos econòmics que es donen al món?
Quins són els principals contrastos socials que es donen al món?
Quines són les principals causes del subdesenvolupament?

3ESOC: CONTINGUTS CONTROL 5/5/11

0

Arxiu amb els continguts del control del 5/5/11

Recordatori dels tipus d’indústries: Quins factors de localització industrial són més importants en cadascuna d’aquestes activitats industrials?

Go to Top