3ESOC

Instruccions per a fer els mapes coroplètics

0

Un mapa coroplètic és un mapa temàtic on les diferents unitats del mapa s’acoloreixen en funció del valor de la variable representada. En aquest cas farem dos mapes coroplètics:

1. Mapa de la distribució de la població a Espanya. 2009

2. Mapa de la distribució del creixement de la població a Espanya. 2009

Partim de les dades de l’INE de l’any 2009. Taula repartida a classe. En cas que no les tinguis, pots anar a la web de l’INE.

Els intervals i els colors de la llegenda de cadascun del mapes els trobaras al document de les instruccions.

Instruccions per a fer els mapes

3ESOC: activitats població

0

El grup de 3ESOC ha de fer els quatre fulls d’activitats adjuntats. Aquestes activitats han d’estar fetes pel divendres 8 d’octubre proper.

Activitats de població

Mapa de la Unió Europea

0

En un mapa mut polític dels estats d’Europa fes les següents activitats:

Activitat 1: Posa el nom dels 27 països membres de la UE (pàg. 53 del llibre). Escriu els noms en color negre i lletra majúscula.

Activitat 2: Acoloreix els països membres segons l’any d’incorporació a la UE:

 • Països fundadors. 1958 (color verd)
 • Països incorporats entre 1973 i 1986 (color groc)
 • Països incorporats entre 1990 i 1995 (color vermell)
 • Països incorporats a partir del 2000. (color blau)

Activitat 3: Situa les ciutats que són seu d’organismes europeus:

 1. Parlament europeu (Estrasburg)
 2. Comissió europea (Brussel.les)
 3. Tribunal europeu de justícia (Luxemburg)
 4. Banc central europeu (Fràncfort)

Activitat 4: Fes la llegenda de tots els recursos emprats en fer aquest mapa (tipus de lletres i colors)

Activitat 5: Explica al teu dossier el significat de les sigles següents: CECA, CEE, FEDER, FEOGA, PAC.

Activitat 6: Ordena en un eix cronològic els següents esdeveniments

 • Signatura del Tractat de Maastricht
 • Creació de la CECA
 • Tractat de Roma
 • L’euro es converteix en la moneda de dotze membres de la UE.

Activitat 7: Explica la importància dels tractats de Roma i de Maastricht.

Pautes per a fer els mapes polítics

0

Per a realitzar l’activitat del mapa polític d’Espanya, us recordo les instruccions:

 • TÍTOL. A la part superior, centrat en majúscula.
 • ROTULACIÓ.
  • El nom de les províncies s’ha d’escriure
   • en majúscula
   • en color negre
   • centrat dins dels límits de la província
   • orientat de la mateixa manera que el títol (paral.lel)
  • El nom de les comunitats autònomes s’ha d’escriure
   • en majúscula (una mica més gran que el nom de les províncies)
   • en color blau
   • centrat dins dels límits de la comunitat autònoma
   • orientat com el títol i el nom de les províncies
 • LÍMITS. Heu de resseguir el límit entre comunitats autònomes amb un rotulador prou gruixut.
 • LLEGENDA. La llegenda ha de contenir tots els elements necessaris per a poder distingir una província d’una comunitat autònoma i per tant, ha de contestar les següents preguntes
  • Com s’ha escrit el nom de les províncies?
  • Com s’ha escrit el nom de les CCAA?
  • Com s’ha traçat el límit entre províncies?
  • Com s’ha traçat el límit entre CCAA?

A la llegenda s’ha de reflectir els recursos emprats per a fer el mapa.
La llegenda ha d’anar dins d’un rectangle al marge inferior dret, preferiblement. Si no es pot, en algun altre lloc de la part inferior o dels marges dret o esquerre.

Material per a fer els mapes muts polítics

0

El proper dijous farem a classe el mapa polític d’Espanya. Cal que porteu:

 • imprés un mapa mut per províncies (sense noms)
 • un punta fina negre i un altre, blau.
 • quatre llapisos de colors: blau, verd, vermell i groc.
 • un rotulador de color negre.

CONTINGUTS DE SOCIALS DONATS AL LLARG DEL CURS

4

I. L’ORGANITZACIÓ POLÍTICA DEL TERRITORI

 1. L’Estat. Definició. Elements de l’Estat. Funcions de l’Estat. Tipus d’estats segons qui governa, segons la posició de la religió, segons la participació ciutadana. Separació de poders: executiu, legislatius i judicial. Criteris per la delimitació de les fronteres. Estats centralitzats/descentralitzats.
 2. ONU. Objectius principals. Organismes especialitzats: FAO, UNESCO, OMS. Dret de veto. Conflictes entre estats: causes.
 3. Divisió territorial d’Espanya: municipis, províncies i comunitats autònomes. Divisió territorial de Catalunya: cal afegir les comarques i les vegueries.
 4. Unió Europea. Països membres. Fases d’ampliació. Institucions europees i seus: Comissió Europea, Parlament europeu i Tribunal Europeu de Justícia.

II. LA POBLACIÓ

 1. Diferenciació entre població i poblament. Evolució de la població urbana i rural al món entre 1950 i 2030.
 2. Taxes demogràfiques: natalitat, fecunditat, mortalitat, mortalitat infantil, creixement natural o vegetatiu, creixement real. Mapa del creixement de la població mundial (creixement vegetatiu per països).
 3. Estructura de la població. Piràmide de població.
 4. Gràfic del model de transició demogràfica. Fases i comportament de la natalitat, de la mortalitat i del creixement vegetatiu a cada fase.
 5. Densitat de població. Mapa mundial de densitat de població. Factors que afavoreixen el poblament.
 6. Migracions. Definició i tipus segons la motivació, el caràcter, la durada, la destinació. Mapa dels fluxos migratoris actuals al món.

III. POBLAMENT URBÀ

 1. Tipologies urbanes: àrea urbana, àrea metropolitana, conurbació, regió metropolitana i megalòpoli.
 2. Tipus de plans urbans: irregular, ortogonal i radiocèntric.
 3. La divisió funcional de la ciutat: funcions urbanes presents al centre i a la perifèria.
 4. Els problemes socials de les ciutats dels països desenvolupats: el llindar de la pobresa. El quart món.
 5. Els problemes mediambientals urbans: contaminació atmosfèrica i la generació de residus.
 6. Els agents socials urbans: propietaris, promotors immobiliaris, ciutadans, empresaris i institucions i organismes públics.
 7. El planejament urbanístic: el sòl urbanitzat, urbanitzable i no urbanitzable
 8. Els elements del paisatge urbà: camins, límits, fites, nodes i barris.

IV. L’ACTIVITAT ECONÒMICA I LA TRANSFORMACIÓ DEL TERRITORI

 1. L’activitat econòmica: definició, fases i sectors de l’activitat econòmica.
 2. Els sistemes econòmics: de subsistència, comunista i capitalista.
 3. La Revolució agrícola. Característiques i conseqüències.
 4. Elements dels paisatges agrícoles: parcel.les (forma i aprofitament), sistemes de reg, espècies conreades, hàbitat i xarxa viària.
 5. L’agricultura tradicional, de plantació i l’agricultura de mercat. Característiques i problemàtiques.
 6. La pesca: corrents marins i caladors. Sobrepesca i esgotament dels recursos pesquers. L’Aqüicultura.
 7. L’activitat industrial: Factors de localització de l’activitat industrial. Tipus d’indústries. Deslocalització. Polígons industrials i parcs tecnològics.

Treball de síntesi: Informació sobre la ciutat de Barcelona

0

Recordeu que el nostre objecte d’estudi és l’Eixample de Barcelona. Per tant, mentre no es digui el contrari, heu de cercar la informació sobre el districte de l’Eixample. S’adjunta un mapa dels districtes del municipi de Barcelona.

El districte de l’Eixample apareix de color fúcsia. Per tant, quan hagueu de cercar informació sobre els parcs i jardins o bé els mercats de Barcelona, heu de començar per consultar la web de l’Ajuntament de Barcelona i quan aparegui el mapa de localització, restringir la cerca a l’interior del límit del districte de l’Eixample.

Treball de síntesi: Els mapes de Google

3

Segueix aquests pasos per a realitzar el  mapa a Google maps que es demana a les activitats del treball de síntesi:

1. Cal estar registrat-da a Google. Si tens una adreça de gmail ja ho estàs per defecte. Així que tens dues opcions: o crear un nou compte de correu a gmail o bé registrar-te amb qualsevol altre compte que ja tinguis.

2. Per registrar-se, a la pàgina principal de Google cal clicar a “entrar” o “acceder” que ho trobaràs a la part superior dreta.

3. S’obrirà una finestra per a introduir les teves dades d’usuari i la letra de pas o bé clicar sobre “crear un compte de Google nou”

4. Un cop registrat (quan accedeixis al teu compte de Google, veuràs que apareix l’adreça amb la qual t’has registrat a la part superior de la pantalla) clica l’opció “mapes” del menú de la part superior esquerra.

5. S’obrirà una finestra a la dreta de la pantalla de Google maps i cal clicar a “Els meus mapes”

6. A continuació et farà una petita introducció a l’aplicació “com començar” clica.

7. S’obre una finestra per a posar títol al mapa. De títol cal posar “Eixample -grup de la ESO- primer cognom d’un dels components del grup” per exemple ” Eixample 3ESOA Alvarez”. A la descripció que hi ha sota, cal escriure el nom de tots els components del grup i una breu explicació sobre el que conté el mapa.

8. Mentre estigueus editant el mapa, a la finestra de la dreta on està el mapa, hi haurà a la part superior d’aquesta finestra les tres eines disponibles “ma”, “situar indicador” i “traçar línia”.


9. Quan situeus indicadors en el teu mapa, com per exemple per al nom de les estacions de la primera línia de metro de Barcelona, cal posar nom a cada indicador i si cal, l’explicació pertinent. Les línies també porten nom.

10. Quan estigueu de fer el mapa, clica a “fet”

11. Quan el mapa estigui enllestit cal enviar-lo clicant el botó “enviar mapa” a l’adreça geo3cubelles@gmail.com.

Dossier de la sortida de Puigdetiula

0

Dossier de la sortida de Puigdetiula

Respostes exercicis 20 i 21 de les pàgines 166 i 167

0

respostes ex 20_21 pag167

Go to Top