Un cop que ja hem estudiat com ha evolucionat la població mundial en els darrers dos-cents anys, ara intentarem analitzar com és de diferent la situació actual de la població segons on viu. A grans trets diferenciem entre la situació als països subdesenvolupats i la situació als països desenvolupats. Per a reunir la informació necessària amb tal de poder-los distingir, cal fer l’exercici 11 de la pàg. 71 (llibre antic) 209 (llibre nou), on es demana omplir aquesta taula

Països desenvolupats Països subdesenvolupats
Natalitat 

i fecunditat

Mortalitat 

infantil

Esperança 

de vida

Població 

gran

Creixement 

demogràfic

Problemes i 

polítiques

per a omplir aquesta taula cal llegir l’apartat 3 de la unitat “La població al món” (pàg. 70-71 llibre antic, pàg. llibre 208-209 edició nova)

Un cop fet aquest exercici, observeu aquesta fotografia

Ara, en un comentari, contesta:

1. Descriu la imatge

2. Respon, aquesta imatge correspón a un país desenvolupat o subdesenvolupat? Justifica la teva resposta, és a dir, has de relacionar el que és veu a la imatge amb el que has posat a la taula anterior.