Pautes per fer una exposició oral amb el suport d’una presentació de diapositives

Caràtula

 • Cal que aparegui el títol de la presentació, els autors/es, el grup de matrícula i el logo de l’escola.

Índex

 • Els apartats principals cal que estiguin ordenats numèricament, de forma coherent. Per subdividir un apartat en subapartats n’ha de tenir com a mínim dos.
 • L’índex ha de presentar un equilibri, tots els apartats tenen més o menys el mateix número de subapartats.
 • L’índex ha de donar una idea clara sobre el seu contingut.

Disseny i text

 • La presentació ha de ser visual, les diapositives han de presentar més imatges que text.
 • A les diapositives que presentin text, han de predominar frases amb una longitud no superior a dues línies.
 • El text de la diapositiva cal que es pugui llegir fàcilment des de qualsevol punt de l’aula. Això vol dir que el cos i el color de la lletra, i el fons de la diapositiva són adequats.

Vocabulari

 • El vocabulari emprat ha de ser planer, senzill i precís.
 • Cal utilitzar la terminologia pròpia de la matèria

Ortografia

 • El text no ha de presentar cap falta d’ortografia.

Imatges: gràfics, taules i figures

 • L’ús de les imatges ha d’estar justificat: resumeixen, puntualitzen, comparen el contingut de l’apartat.
 • Cal que aparegui el títol al peu dels gràfics, taules i/o figures.
 • En el cas de no ser d’elaboració pròpia, ha d’aparèixer la font de procedència.

Conclusions

 • La presentació ha d’acabar amb una diapositiva de conclusió, en la qual es resumeix de forma breu (2 o 3 punts) el contingut de la presentació.

Comunicació i temps

 • La presentació s’ha d’ajustar al temps preestablert i ha d’estar repartit equitativament entre totes les seqüències de la presentació.
 • El to de veu és molt important ja que un to adequat ajuda a la comprensió de les idees que es defensen.
 • Compartir els coneixements adquirits amb la presentació és valorat molt positivament així que cal fomentar la participació de l’audiència.