Amb l’ajuda del documental “HOME” hem estudiat algunes qüestions relacionades amb les ciutats:

    watch?v=SWRHxh6XepM”>El documental al Youtube

  1. Cóm ha crescut la població urbana en els darrers anys?
  2. El creixement ha estat el mateix a les ciutats dels països industrialitzats com a les ciutats dels països en via de desenvolupament?
  3. Quins problemes socials presenten les ciutats dels països industrialitzats? i en via de desenvolupament?
  4. En quant al medi ambient, quins problemes mediambientals tenen plantejats les ciutats dels països més industrialitzats? i les dels països en via de desenvolupament?

Amb l’ajuda del documental “Barraques” vàrem identificar els agents urbans: promotors immobiliaris, propietaris-ies, ciutadans-es, empresaris-ies i organismes públics.

De Collages

Els plànols urbans.

La forma de la ciutat ens ve donada per l’amplada i forma dels carrers, la distribució de les zones verdes, el seu emplaçament a prop del mar o dalt d’un turó, entre d’altre. A grans trets tenim dos tipus de plànols: l’irregular (sensació de desordre on no es repeteix cap forma geomètrica) i el regular (on tenim una o vàries formes geomètriques que es van repetint i que dóna una sensació d’ordre). De plànols regulars, els més coneguts són l’ortogonal (com el que presenta l’Eixample de Barcelona) i el radiocèntric (com el que presenta el centre històric de Vitoria).

Definicions. Al llarg d’aquesta unitat hem treballat conceptes com poblament (Cóm diferenciem el poblament urbà del rural? -densitat de població, arquitectura i activitats econòmiques), densitat de població, activitats urbanes, centre urbà, perifèria urbana, quart món, superpoblament.

Recordeu aspectes ja treballats anteriorment com els factors que afavoreixen el poblament (físics i humans), així com les qüestions tractades al documental “Barraques”.