La llegenda és un element fonamental per poder entendre i llegir la informació de qualsevol mapa. En el cas del mapa polític d’Espanya per províncies i CCAA (comunitats autònomes) hem de reflectir la retolació i els límits entre comunitats autònomes.

BARCELONA Nom de província

CATALUNYA Nom de comunitat autònoma

_________  límit de comunitat autònoma

La llegenda va envoltada per un requadre i la seva posició, preferiblement en un lateral.