L’objectiu d’aquesta sortida d’estudi és aprofundir en les qüestions treballades a l’aula sobre com el poblament i les activitats econòmiques modifiquen els paisatges a partir d’entrar en contacte amb l’entorn més proper.

Partim de la definició de paisatge que aporta el Conveni Europeu del Paisatge. El Conveni ens diu que un paisatge és una percepció del medi per part de la població, resultat de la interacció de factors de caràcter natural i de caràcter humà.

L’estudi del paisatge del Garraf ens ha de ajudar a comprendre la realitat que ens envolta a partir de la interactuació amb l’entorn més proper i d’aquesta manera prendre consciència de la necessitat de comprometre’s amb la seva cura i millora.

Durant la sortida, l’alumnat haurà de realitzar activitats d’orientació amb l’ajuda d’una còpia d’un extracte d’un mapa topogràfic, així com prendre notes sobre les característiques del poblament: tipus de cases, estat del mobiliari urbà, situació dels espais forestals, entre d’altres. Posteriorment, a l’aula, haurà de fer un informe avaluable d’aquesta sortida a partir d’aquestes pautes.

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya.