DOCUMENTS D’ESCOLA

PLA D’ACTUACIÓ 2020-21

Pla d’actuació 20-21

CARTA DE COMPROMÍS

Carta de compromís Família-Escola

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

L’escola de Garrigàs es regeix per unes normes d’organització i funcionament de centre comunes a les quatre escoles que formen part de la ZER Empordà, recollides en aquest document: NOFC ZER

Quant a l’ús dels espais i organització de l’esbarjo, les normes varien en funció de l’escola. En el cas específic de Garrigàs, podeu consultar aquestes normes en el següent document:  NOFC ESCOLA GARRIGÀS