Interferències lingüístiques

El concepte d’interferència lingüística fa referència als canvis en l’estructura d’una llengua ocasionats per la influència d’una altra llengua. Les llengües en contacte s’influeixen mútuament, sobretot a nivell lèxic; però, en una situació de conflicte lingüístic -com el cas del català i el castellà- és la llengua dominant (el castellà) la que interfereix quasi exclusivament la llengua dominada (el català), que pot acabar significativament transformada. Segons el prestigi de les llengües, la lleialtat lingüística dels parlants, el nombre de la comunitat lingüística, etc., les interferències seran majors o menors.

Les interferències tant es poden produir en l’ús de les paraules, com en l’ús de les locucions, les frases fetes, els refranys, les estructures gramaticals, etc.

S’anomenen barbarismes els mots d’una altra llengua que són usats en lloc dels mots que la llengua pròpia ja té per designar els mateixos conceptes. Així doncs, la paraula pèsam és un barbarisme perquè la llengua catalana ja té la paraula condol per designar el mateix significat.

Castellanismes i barbarismes més freqüents

Els manlleus són mots que passen d’una llengua a una altra i s’integren en la llengua que els rep perquè aquesta no té cap mot propi per designar un determinat concepte, la paraula càmping n’és un.


ACTIVITAT 1
ACTIVITAT 620
ACTIVITAT 621
ACTIVITAT 622
ACTIVITAT 623
ACTIVITAT 624
ACTIVITAT 625
ACTIVITAT 626
ACTIVITAT 627
ACTIVITAT 628
ACTIVITAT 629
ACTIVITAT 630