Normativa Escolar

ENTRADES I SORTIDES
E. Infantil i 1r/2n de Primària: Per la porta lateral
3r a 6è: Porta principal.
Les portes de l’escola s’obriran a les 9h i a les 15h i es tancaran immediatament després que hagin entrat els alumnes. A partir d’aquest moment, qualsevol alumne d’Educació Infantil o de Primària ha d’entrar per la porta principal.
A les hores d’entrada les famílies no poden donar encàrrecs als tutors. Per qualsevol comunicat cal fer servir l’agenda o donar una nota escrita al mateix alumne (E. Infantil) perquè la lliuri al mestre corresponent.
Si algun alumne ha de marxar de l’escola abans que acabin les classes, cal comunicar-ho mitjançant una nota escrita i signada pel pare, mare o tutor, també es pot fer servir l’agenda, indicant a quina hora el vindran a buscar.
Dins de l’horari lectiu no es permetrà la sortida dels alumnes sols.
Durant la realització de les activitats extraescolars el centre romandrà tancat. Per als pares d’aquests alumnes s’obrirà la porta lateral quan finalitzin les activitats.

PUNTUALITAT I ASSISTÈNCIA
La puntualitat és molt necessària i important, tant per l’adquisició d’hàbits socials de respecte i de responsabilitat, com pel bon funcionament de les classes i aprenentatge dels alumnes.

L’assistència a l’escola és obligatòria, en el cas que un alumne no pugui assistir al centre caldrà que els pares o tutors ho justifiquin mitjançant l’agenda o nota escrita (E.Infantil).
En el cas que un alumne no pugui fer Educació Física per malaltia o lesió, cal que porti un justificant (agenda o nota escrita).
Es recorda que, per qüestions de salut, l’alumnat no pot assistir a classe en cas de tindre febre o malaltia.

SORTIDES I EXCURSIONS
Com a complement de la programació s’organitzen diferents visites i sortides, essent necessari que tots els alumnes hi participin. Per acord del Consell Escolar, si un alumne inscrit a una sortida no hi pot assistir, només se li retornarà la part corresponent a l’entrada i monitoratge de l’activitat, ja que l’import del transport està calculat proporcionalment amb el total dels alumnes.

INDUMENTÀRIA ESCOLAR
A l’escola es porta bata des de Parvulari fins a 2n d’Educació Primària. El model de bata és únic, però cal que vagi marcada amb el nom ben visible i que porti una veta per a penjar-la.

Per poder realitzar les  activitats de l’àrea d’educació física, els xiquets/es han de venir vestits/des amb xandall i sabatilles esportives. Portaran una bossa amb: tovallola petita, sabó i pinta.
Els alumnes que no portin la roba adient, no podran participar activament en la sessió programada. Un cop començat el curs els tutors/es us informaran dels dies que es durà a terme aquesta activitat.

REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT
Es continua amb el programa de reutilització de llibres, essent els alumnes els responsables de la seua conservació. Per la qual cosa no es permet:
– Ratllar els llibres amb bolígraf, subratllador, corrector (tippex) o qualsevol estri que no es pugui esborrar.
– Dibuixar o tacar els llibres.
– Doblegar o estripar pàgines.
– Qualsevol altra actuació que pugui afectar el bon estat inicial del llibre.

AJUTS INDIVIDUALS PER L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES ESCOLARS:

El Consell Comarcal de la Terra Alta comunica que el termini de presentació de sol.licituds per a l’atorgament d’ajuts individuals per a l’adquisició de llibres escolars el curs 2014-2015 finalitza el 13 d’octubre.

Els ajuts són incompatibles amb els que tramita qualsevol altre organisme públic o privat pel mateix concepte.

COMUNICACIÓ ENTRE LA FAMÍLIA I L’ESCOLA :

  •       REUNIONS D’INICI DE CURS

La primera quinzena del mes d’octubre es realitzaran les reunions d’inici de curs. Les dates són:

– P-3 : dimarts 14 d’octubre a les 19h.

– P-4 i p-5 : dimecres 8 d’octubre a les 19h.

– 1r : dimecres 8 d’octubre a les 19h.

– 2n : dimarts 14  d’octubre a les 19h.

– 3r : dimarts 7 d’octubre a les 19h.

– 4t : dijous 16 d’octubre a les 17h.

– 5è : dimecres 15  d’octubre a les 19h.

– 6è : dijous 9 d’octubre a les 19h.

  •           ENTREVISTES

Cada mestre/a té assignat un dia a la setmana per poder atendre a les famílies. Al llarg del curs es realitzarà entre el tutor/a i els pares com a mínim una entrevista.

Ed. Infantil :

Dimecres de  12:30 h a 13:30h,  prèvia sol·licitud.

Primària:

Dimarts de 12:30 h a 13:30h, prèvia sol·licitud.

  •          INFORMES D’AVALUACIÓ

Els alumnes d’Educació Infantil rebran dos informes: un al final del primer trimestre i l’altre al mes de juny.
Els alumnes d’Educació Primària en rebran tres, coincidint amb els finals de trimestre.

 RELIGIÓ/ ED. EN VALORS SOCIAL I CÍVICS

Us recordem que qualsevol canvi en l’opció que s’ha escollit  es pot fer cada curs escolar. Això sí, s’ha de comunicar per escrit al centre abans de finalitzar el curs per tal que en el següent  es puga cursar la nova opció .

 Nota:
El centre  demana sis-plau que respecteu els horaris per tal de no interrompre la funció docent.