DOCUMENTACIÓ

S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre i queda substituïda per utilitzar la preinscripció en línia o en suport informàtic.

Cal enviar el resguard de la sol·licitud degudament signat i la documentació necessària si la feu en suport informàtic.

Clica al link per veure vídeo explicatiu: https://www.youtube.com/watch?v=7Jz8gYBFCFM

Si es produeix cap dubte sobre la veracitat de la documentació enviada, requerirem la presentació de la documentació original i/o demanar documentació alternativa addicional per comprovar les circumstàncies al·legades, a l’empara de la normativa d’admissió. En cas de dubte o conflicte, dirigirem al president de les comissions de garanties d’admissió com a garantia del procés d’admissió.

La documentació cal digitalitzar-la i adjuntar-la a la preinscripció en línia o bé enviar-la si la feu en format informàtic.

Les famílies que no disposin de dispositiu digital caldrà que es posin en contacte amb el centre.  Telèfon del centre: 937298202

QUÈ CAL  DIGITALITZAR I ADJUNTAR?

  • Llibre de família.

Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

  • DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet).
  • Si el/la sol·licitant és estranger/a, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport.
  • Si l’adreça actual no coincideix amb l’adreça del DNI, cal certificat o volant municipal de convivència (padró).

En el moment de formalitzar la matrícula cal presentar el DNI ja renovat amb l’adreça correcta.

  • DNI de l’alumne o alumna si el té emès.

DOCUMENTACIÓ A DIGITALITZAR I ENVIAR PER A LA COMPROVACIÓ DEL BAREM

a) Punts generals:

Domicili

– Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna (padró), on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

Lloc de treball en la zona d’influència

– Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036).

Beneficiari de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.

Certificació o la resolució emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Família.

Discapacitat igual o superior al 33%

– Certificat de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
– També s’admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.
– Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

b) Punts complementaris: carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

LES FAMÍLIES AMB GERMANS O GERMANES AL CENTRE:

  • Targeta Sanitària Individual (TSI) del nen o la nena.
  • Carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Quan no disposin del carnet de vacunacions, hauran de presentar un certificat mèdic oficial, formalitzat degudament on figurin les dosis vacunats rebudes amb les dates corresponents.
  •  4 fotografies mida carnet del nen o nena.

Una escola oberta al món amb una mirada atenta