BAREM

BAREM EN RELACIÓ ALS  CRITERIS GENERALS

 Germans/es de l’alumne/a escolaritzats al centre o pares o tutors legals que treballen a l’escola (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció), amb una activitat continuada, amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu).
Barem: 40 punts

 Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.
Barem:

  • Quan el domicili habitual es troba a l‘àrea d’influència del centre: 30 punts.
  • Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l’adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.
  • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea
    d’influència: 10 punts.

Renda garantida de ciutadania en al cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció.   Barem: 10 punts

Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.
Barem: 10 punts

BAREM EN RELACIÓ ALS CRITERIS COMPLEMENTARIS
L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental:
Barem: 15 punts

Una escola oberta al món amb una mirada atenta