Extracte del PEC

L’Escola Mestres Mungut-Cortés és una escola publica que es troba al municipi de Vilanova del Vallès.

 1. L’escola Mestres Munguet-Cortés es planteja com a principi bàsic de l’activitat del centre la formació de l’alumnat, tant personal com social i acadèmica.
 2. El centre opta per un procés formatiu global, en el sentit que ha d’actuar tant des d’un enfocament psicopedagògic que acompanyi tot el procés d’aprenentatge, com des de la perspectiva de la relació social per tal de facilitar a l’alumnat la seva comprensió, integració i participació en la realitat que l’envolta.
 3. El centre entén l’educació com una tasca col·lectiva, amb implicació de tots els membres que componen la comunitat educativa.
 4. El centre considera l’acció tutorial com una peça fonamental per a fer possible el seguiment personal i acadèmic de l’alumnat, afavorir la seva integració, potenciar l’adquisició d’hàbits i actituds i proporcionar orientació.
 5. La família de l’alumne/a és el primer nucli de formació. És per això que el compromís de col·laboració de la família amb l’equip de professionals del centre és indispensable per aconseguir un procés formatiu efectiu i coherent.
 6. El centre opta per un model d’ensenyament integrador que garanteixi a tot l’alumnat les mateixes oportunitats de formació, tot respectant-ne la diversitat.
 7. El centre s’esforça a adaptar les activitats i metodologies a les característiques individuals de l’alumnat, tractant d’obtenir el màxim desenvolupament del procés d’aprenentatge global. Tot i partint del fet que els objectius generals de cada etapa estan establerts oficialment, el centre tendirà a adaptar el seu treball a les característiques particulars de l’alumnat de tal manera que sigui possible assolir objectius per camins diversos, tant en la forma com en la durada.
 8. L’alumnat és el primer responsable del seu procés formatiu. Caldrà fer-lo conscient d’aquesta responsabilitat que haurà d’aprendre a exercir en el context del seu nivell de maduresa personal.
 9. El centre farà possible un correcte aprenentatge del català, del castellà i de l’anglès. Tanmateix s’utilitzarà el català com a llengua vehicular en l’àmbit docent i administratiu, i qualsevol comunicació externa.
 10. El centre fomentarà els valors, normes i actituds que caracteritzen una societat plural, democràtica i solidària, tot respectant la diversitat cultural, ideològica i política dels membres de la comunitat escolar. Es vetllarà per garantir comportaments i idees no violentes, per assegurar la llibertat d’expressió, fomentant la participació, la tolerància, la llibertat, la responsabilitat i el diàleg davant de les confrontacions.
 11. El centre pren la responsabilitat de potenciar el coneixement de la cultura i de la realitat sociocultural de Catalunya.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà