L’ESCOLA

L’escola és un lloc on la bona convivència entre tota la comunitat que la constitueix afavoreix el que famílies i professorat desitja: un alumnat que progressa adequadament en tots els seus aspectes, intel·lectuals i personals.

Trets d’identitat

La nostra comunitat educativa ha d’estar sempre motivada perquè l’Escola sigui de qualitat i arrelada al nostre país, fet que ha de donar lloc a uns trets d’identitat propis. La llengua catalana s’utilitza sempre com a vehicle de comunicació i aprenentatge de la vida escolar. En els programes escolars, s’introdueixen els continguts culturals catalans. Volem que l’alumnat visqui i participi de les festes i tradicions populars, i siguin per a ells un mitjà de creativitat, de cultura, de convivència ciutadana i d’arrelament.

L’educació que donem al nostre alumnat es basa en quatre pilars fonamentals:

Aprendre a conèixer
Aprendre a fer
Aprendre a viure
Aprendre a ser

Educació dels valors

Al llarg dels anys es treballarà per consolidar uns valors que l’Escola considera importants per formar persones solidàries, justes, responsables i lliures.

Fomentar l’autonomia i l’autoestima dels nens i de les nenes.
Fer prendre consciència a l’alumnat que les seves idees no són úniques, que hi ha diferents punts de vista.
Fomentar una actitud d’ajut envers els altres i les altres.
Tenir consciència de pertànyer a una comunitat.
Formar en els principis democràtics.
Potenciar la participació.
Ensenyar a acceptar les normes del treball col·lectiu.
Fomentar la igualtat entre els dos sexes.
Respectar els serveis i els béns de la societat.
Sensibilitzar per a la protecció del medi ambient.
Valorar les tasques encaminades a la pau i al benestar.
Tenir capacitat de resoldre els conflictes a través del diàleg.
Valorar la cultura i l’esforç per aprendre.

Metodologia

Procés d’aprenentatge: Partir de la realitat més immediata de l’infant per poder entendre millor altres realitats i facilitar un aprenentatge significatiu.
Educació en la diversitat: Ajudar a desenvolupar les pròpies possibilitats, contemplant les aptituds i ritmes de cada alumne, a partir del coneixement, l’acceptació i el respecte per les diferències individuals dels alumnes.
Desenvolupament de les capacitats: Afavorir l’educació integral de l’infant en tots els seus aspectes: motrius, cognitius, afectius, de relació interpersonal i d’inserció.
Motivació: Potenciar l’activitat de l’alumnat despertant l’interès per l’observació, manipulació, investigació i deducció com a mitjans per aconseguir un veritable aprenentatge.
Activitats complementàries: Diversificar les activitats, mètodes i espais d’aprenentatge, ja que ajuden i complementen la integració d’aquests coneixements d’una manera més globalitzadora, significativa i funcional.

  • Sortides i colònies: Tenen com a finalitat complementar el treball que es porta a terme a l’aula. Aquestes es fan a la nostra vila, a la nostra comarca i a d’altres comarques, segons l’objectiu a assolir. Tant poden ser ser exposicions (pintura, dibuix, fotografia, escultura), com audicions, teatre, aules de natura, visites arquitectòniques i culturals,…
  • Piscina: L’objectiu principal és treballar l’educació física en un altre medi com és l’aigua. Es fan 10 sessions,  a 1r i 2n de C.I., a la piscina coberta municipal d’Abrera.

Projecte lingüístic

La llengua vehicular i d’aprenentatge és la catalana.
La llengua castellana s’introdueix a 1r de Cicle Inicial.
Els nostres alumnes tenen un primer contacte amb la llengua anglesa a partir de P3. A nivell curricular comença a 1r de Cicle Inicial.