CRITERIS D’AVALUACIÓ

EDUCACIÓ INFANTIL

 • Saber explorar i reconèixer les parts, les possibilitats i característiques del seu propi cos. Expressar-se amb les pròpies emocions i iniciar-se en la seva identificació.
 • Participar en el joc, a través del moviment, assimilant sensacions referides a l’espai i al temps i amb una comprensió progressiva de la necessitat d’unes normes.
 • Tenir interès i confiança en els altres i sentir-se part del grup, establint relacions afectives positives mútues.
 • Fer de manera autònoma, progressivament, activitats habituals referents a la pròpia cura, a les tasques escolars i en la relació amb els altres.
 • Identificar característiques i regularitats en l’entorn natural, social i cultural, i utilitzar els recursos gràfics per recollir i comunicar les observacions.
 • Fer anticipacions i comparacions dels resultats de les experimentacions, emprant les mesures adequades i la seva representació gràfica.
 • Aplicar estratègies de càlcul, comparar, ordenar, classificar, reconèixer patrons i verbalitzar-ho.
 • Usar la llengua oral, el gest i les imatges per expressar idees, desitjos, sentiments i emocions; escoltar i participar de manera activa en situacions habituals de conversa i d’aprenentatge amb l’ús d’un llenguatge no discriminatori, i amb actitud de respecte vers altres cultures i diferents llengües.
 • Mostrar interès per la descoberta progressiva de les relacions entre el text oral i l’escrit, iniciar-se en l’ús funcional de la lectura i l’escriptura. Crear de manera individual i collectiva petits textos i dibuixos.
 • Manifestar les habilitats necessàries per poder escoltar, observar, interpretar i crear en els diferents llenguatges: verbal, corporal, plàstic, musical, matemàtic i audiovisual, i incorporar la iniciació als instruments tecnològics (TIC).

Què pretenem a l’etapa d’infantil?

 • Aconseguir més autonomia en el vestir, el menjar, la higiene, el desplaçament i l’ordre.
 • Dirigir-se verbalment als altres.
 • Expressar les seves necessitats.
 • Parlar amb un to de veu adequat.
 • Saber esperar.
 • Potenciar l’atenció.
 • Valorar l’esforç i la constància.
 • Conèixer les seves possibilitats.
 • Adonar-se que determinades accions poden fer-se sense l’ajut d’altres persones.
 • Compartir i respectar els altres.
 • Controlar la pròpia acció, els propis impulsos.
 • Ser capaç d’actuar seguint les normes de l’escola…

CICLE INICIAL

Llengua catalana i castellana

 • Participar de manera adequada en situacions comunicatives habituals.
 • Comprendre tot tipus de missatges orals en situacions quotidianes.
 • Realitzar exposicions orals.
 • Comprendre textos escrits adequats a la seva edat.
 • Escriure diferents tipus de textos adequats a la seva edat.
 • Conèixer algunes normes bàsiques d’ortografia.

Matemàtiques

 • Comprendre i resoldre problemes concrets vinculats amb la pròpia experiència.
 • Interpretar gràfics senzills i signes matemàtics.
 • Desenvolupar agilitat en el càlcul mental.
 • Identificar formes geomètriques.
 • Reconèixer i utilitzar els nombres inferiors a 1000 (comparar, ordenar…)
 • Reconèixer el tipus de mesura a utilitzar en diferents situacions quotidianes.

CICLE MITJÀ

Llengua catalana i castellana

 • Comprendre i extreure informació rellevant de produccions orals.
 • Participar activament en les converses de classe.
 • Exposar temes de manera ordenada i comprensible a partir d’un guió.
 • Comprendre i extreure informació rellevant de textos. Aplicar estratègies afavoridores del procés de comprensió lectora.
 • Llegir de manera autònoma i comprensiva.
 • Escriure textos de diferent tipologia aplicant-hi els coneixements ortogràfics i textuals treballats.
 • Revisar el text que s’ha escrit i millorar-ne la coherència i la cohesió, el lèxic i la puntuació.
 • Valorar els avenços en escriptura i tenir consciència de les mancances.
 • Tenir capacitat per observar el funcionament de la llengua.
 • Tenir una actitud crítica cap als estereotips lingüístics i audiovisuals que reflecteixen prejudicis racistes, classistes, religiosos o sexistes.

Matemàtiques

 • Comprendre situacions-problema de l’entorn proper. Desenvolupar estratègies de solució. Expressar el procés de solució i la resposta.
 • Interpretar i utilitzar de forma adequada els nombres naturals (fins a sis xifres) i els fraccionaris i decimals.
 • Comprendre i utilitzar el significat de les operacions (suma, resta, multiplicació i divisió) amb els nombres naturals de forma apropiada a cada context.
 • Desenvolupar agilitat en el càlcul exacte i aproximat: càlcul mental.
 • Interpretar i realitzar representacions espacials (croquis d’un itinerari, plànols..).
 • Identificar, reconèixer i descriure figures planes i cossos geomètrics.
 • Seleccionar de forma adequada a cada situació la unitat i instrument de mesura adient de les magnituds de longitud, massa, capacitat, temps.
 • Utilitzar l’equivalència d’unitats d’una magnitud.
 • Recollir dades i expressar-les mitjançant gràfics (taules de dades, gràfics de barres, pictogrames).

 

CICLE SUPERIOR

Llengua catalana i castellana

 • Comprèn produccions orals ( conferències, exposicions, explicacions) i les exposa amb preparació prèvia
 • Té capacitat per fer una síntesi a partir de les idees principals que s’exposen en una producció oral.
 • Escriu textos funcionals, narratius, literaris i audiovisuals coherents partint del procés de pensar, escriure o elaborar i revistar.
 • Mostra seguretat en l’ortografia de base i en el bon coneixement de les normes ortogràfiques.
 • Coneix la terminologia gramatical bàsica i la funció de cada element.
 • Mostra progressiva autonomia en l’aprenentatge: reflexió sobre el procés, organització i planificació del treball.
 • Expressa idees a través d’esquemes.

Matemàtiques

 • Reconeix i comprèn les situacions/problema, cercant i utilitzant taules i gràfics, xifres.
 • Formula  problemes a partir de situacions conegudes. Comunica de forma coherent i precisa els coneixements i processos matemàtics.
 • Utilitza el significat de les operacions amb els nombres  naturals, fraccionaris i decimals de forma apropiada a cada context.
 • Identifica, reconeix i descriu amb precisió figures i cossos geomètrics de l’entorn.
 • Interpreta amb llenguatge precís i selecciona; realitza amb els instruments de dibuix els gràfics adequats a cada situació sobre un conjunt de dades.
 • Selecciona de forma adequada a cada situació la unitat, instrument i estratègia de mesura de les magnituds de longitud, massa, capacitat, temps, superfície i amplitud angular en entorns quotidians i en altres àrees.